Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 11 czerwca

Numer ogłoszenia: 199784 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 195630 - 2012 data 11.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, fax. 24 2777827.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).

W ogłoszeniu jest: Do oferty należy także dołączyć: Dowód wniesienia wadium - w oryginale (nie dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu). Pełnomocnictwo, jeżeli ze złożonych dokumentów nie wynika jednoznacznie uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich Wykonawców, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę upoważniające do złożenia oferty i dokonywania innych czynności w postępowaniu. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów..

W ogłoszeniu powinno być: Do oferty należy także dołączyć: Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazach Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom i całość zamówienia wykona w ramach działań swego przedsiębiorstwa lub zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom - Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Dowód wniesienia wadium - w oryginale (nie dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu). Pełnomocnictwo, jeżeli ze złożonych dokumentów nie wynika jednoznacznie uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich Wykonawców, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę upoważniające do złożenia oferty i dokonywania innych czynności w postępowaniu. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Warszawskiej 169, budynek Urzędu Gminy w Sannikach, pokój numer nr 2,..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Warszawskiej 169, budynek Urzędu Gminy w Sannikach, pokój numer nr 2,..