Ogłoszenie o zamówieniu

Sanniki: Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
Numer ogłoszenia: 195630 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach , ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, faks 24 2777827.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ecasanniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający informuje, iż Zespół Pałacowo Parkowy w Sannikach jest wpisany do rejestru zabytków w dniu 23.03.1962r, pod nr 9544462W. Ponadto informuje, że zadanie pn. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013, Działanie 6.1. Kultura, nr umowy RPMA.06.01.00 14 03508 00 wraz z aneksami, jest w trakcie realizacji. Wykonawca powinien zapoznać się z etapem przedmiotowej inwestycji. Z wykonawcą robót budowlanych Kontrakt został zawarty w dniu 31.12.2010r. Z wykonawcą podpisano aneks, a także umowy na roboty uzupełniające i dodatkowe. Termin wykonania robót budowlanych określono na dzień 31.10.2012r. I.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w następującym zakresie: 1.przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. 759 ze zm. na wykonanie dostawy i montażu wyposażenia oraz konserwacji elementów wyposażenia będących w posiadaniu Zamawiającego dla zadania pn. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz innych postępowań koniecznych dla wykonania zadania i uzyskania założonego celu zadania, określonego umową o finansowaniu ze środków europejskich. 2.wykonywanie funkcji należących do zakresu Zamawiającego, określonych w SIWZ i w umowie 3.sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie 4.wykonywanie obowiązków Inżyniera w rozumieniu Ogólnych Warunków Kontraktowych dla Budowy dla Robót Inżynieryjno Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego wydanie angielsko polskie niezmienione 2008 tłumaczenie wydania 1999 FIDIC 5.dokonanie rozliczeń rzeczowych i finansowych całego zadania 6.wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla wykonania zadania, po uzgodnieniu z Zamawiającym, chyba, że konieczne jest wykonanie tych czynności ze względu na groźbę poniesienia szkody przez Zamawiającego. II.ETAP I. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w punkcie I.1. Wykonawca dokona w szczególności: 1.sprawdzenia posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pod względem poprawności merytorycznej i kompletności oraz wymaganych przepisami uzgodnień, mając na względzie cel zadania inwestycyjnego, występuje do odpowiednichurzędów i innych instytucji o wydanie brakujących dokumentów 2.uzupełnienia i poprawienia opracowania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z projektantem w oparciu o przeprowadzone sprawdzenie dokumentacji posiadanej, 3.aktualizacji i uzupełnienia kosztorysów inwestorskich sporządzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4.opracowania lub doprowadzenie do opracowania formy elektronicznej posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, 5.przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pod nazwą Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w zakresie Dostawa i montaż wyposażenia wszystkich pomieszczeń Pałacu wraz z konserwacją i montażem elementów wyposażenia będących w posiadaniu Zamawiającego lub innych niezbędnych postępowań. 6.przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w punkcie 5, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 7.reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych w przypadku korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, 8.reprezentowania Zamawiającego we wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia umowy z Wykonawcą zadania wskazanego w punkcie 1. III.ETAP II. W zakresie wykonania zadania wskazanego w punkcie I.1. Wykonawca w szczególności; 1.dokona przekazania wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy robót, dostaw lub usług terenu budowy, dokumentacji projektowej i wszelkiej innej dokumentacji związanej z wykonaniem Zadania Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo Parkowego, dokumentów formalno prawnych oraz dziennika budowy, 2.bieżąco kontroluje i zatwierdza dokumenty rozliczeniowe i faktury pod względem merytorycznym oraz zgodności z ustaleniami umowy z Wykonawcą Zadania i przekazuje je Zamawiającemu, 3.przygotowuje wymagane dokumenty z realizacji zadania i wykonania umowy, zgodnie z wymogami Instrukcji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 2013 oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności, a także zgodnie z innymi wymaganiami w tym zakresie, 4.sporządza rozliczania rzeczowo finansowe inwestycji Zadania, z uwzględnieniem wymogów jednostek współfinansujących, dokonuje wszelkich innych rozliczeń związanych z wykonywaniem Zadania, 5.sporządza dowody przekazania przejęcia do majątku Zamawiającego środków trwałych dokumenty OT i PT i inne wymagane stosownymi normami prawnymi, zapewnia wydatkowanie przez Zamawiającego środków na wykonanie Zadania w sposób zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych, 7.sprawuje kompleksowy nadzór nad wykonaniem Zadania Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo Parkowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w zakresie nadzoru inwestorskiego, a w szczególności ustanawia inspektorów nadzoru we wszystkich branżach specjalnościach występujących w obiekcie, ze wskazaniem inspektora koordynatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz ustawa o ochronie zabytków, a nadto; a. kontroluje jakość robót budowlanych, prac konserwatorskich i wyposażenia wnętrz w zakresie zgodności z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno budowlanymi, normami państwowymi i normami jakości, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania, b.sprawdza posiadanie przez wykonawcę Zadania odpowiednich dokumentów atestów, świadectw jakości, wyników badań i innych wymaganych dotyczących materiałów i urządzeń, c.kontroluje prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót, dokonuje wpisów do dziennika budowy, d.kontroluje jakość wykonanych robót i innych prac oraz wbudowanych materiałów, e.uczestniczy w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych oraz odbiorach innych prac i robót, f.rozstrzyga wątpliwości natury technicznej i innej merytorycznej zaistniałych w wykonywaniu umowy o wykonanie Zadania, a w razie potrzeby zasięga opinii autora projektu bądź rzeczoznawców, g.bieżąco informuje Zamawiającego o postępie w wykonywaniu umowy o Rewaloryzację Zespołu Pałacowo Parkowego. 8.organizuje i dokonuje odbiory częściowe i odbiór końcowy, sporządza protokoły odbiorów częściowych i protokół odbioru końcowego oraz przekazuje Zamawiającemu Zadania protokół odbioru końcowy podpisuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego uczestniczy w komisji przekazania Zadania do użytkowania, 9.sporządza na piśmie informacje o przebiegu wykonania Zadania w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 10.dokonuje odbiorów technicznych przy współudziale Zamawiającego wykonanych elementów Zadania, odbiorów robót zanikających i lub ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia, wykonanych innych prac oraz zgłaszanie odbioru, jeśli należy to do obowiązków Zamawiającego, uczestniczy w odbiorach dokonywanych przez inne urzędy i instytucje państwowe w zakresie ich ustawowych kompetencji, 11.uczestniczy w pracach komisji technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami Wykonawcy Zadania, projektantami i innymi osobami, 12.dokonuje odpowiedniego wpisu w Dzienniku Budowy po wpisie kierownika budowy o zakończeniu robót, 13.egzekwuje od Wykonawcy Zadania przekazanie kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego Zadania, oraz wystawia lub egzekwuje wystawienie przez Wykonawców odpowiednich świadectw i innych dokumentów związanych z wykonaniem Zadania i rozpoczęciem okresu gwarancyjnego, 14.przygotowuje wnioski i występuje w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów o wydanie lub zmianę pozwolenia na budowę oraz o wydanie innych prawem wymaganych pozwoleń i ich zmiany, jeśli zajdzie taka konieczność, 15.przygotowuje oraz występuje w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 16.dokonuje rozliczenia końcowego Zadania, 17.wykonuje wszelkie inne czynności faktyczne i prawne, nie wymienione w SIWZ, a niezbędne dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego, związane z przygotowaniem i wykonaniem Zadania. 18.wykonuje wszelkie inne czynności faktyczne i prawne przewidziane w przepisach ustawy Prawo Budowlane dla inspektorów nadzoru inwestorskiego, 19.uczestniczy w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzoruje usuwanie wad i usterek. IV.Integralną cześć opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z ekspertyzami i dokumentacją z badań konserwatorskich, prac architektonicznych i archeologicznych oraz innymi dokumentami wymaganymi obowiązującymi przepisami dla wykonania Zadania oraz następująca dokumentacja wraz z decyzjami i postanowieniami tą dokumentację uzgadniającymi oraz zatwierdzającymi: Część I projekty w realizacji 1.Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach instalacji wod kan i ppoż płock, październik 2011 2. Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach instalacji centralnego ogrzewania płock, październik 2011, 3.Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach projekt architektoniczno budowlany altany śmietnikowej, listopad 2011r, 4. Projekt budowlany Zamienny Kanalizacji sanitarnej dla budynku pałacu, muszli koncertowej oraz budynku dozorcówki, płock, październik 2011, 5.Projekt budowlany Zamienny kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowej budynku pałacu, Płock, październik 2011r., 6.Projekt budowlany Kanalizacji drenażowej odprowadzającej wody opadowe przesączające się przez nawierzchnie boisk, połączenia istniejących zbiorników wodnych Płock, październik 2011r. 7. Projekt budowlany Zabezpieczenia hydroforni grudzień,2011r., 8.Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zabezpieczenie hydroforni grudzień 2011r., 9. Projekt przeniesienia pomnika F. Chopina grudzień 2011, 10.Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych projekt przeniesienia pomnika F. Chopina grudzień 2011r. 11.Specyfikacje techniczna ścieżki parkowe projekt rekonstrukcji fontanny, Piaseczno 2011, 12.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przy budowie kan. Deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowej budynku pałacu, drenażu boisk, połączenia istniejących zbiorników wodnych oraz kanalizacji sanitarnej, 13.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarno instalacyjna, 14.Dokumentacja zamienna architektoniczno budowlana, 15.dok zamienna projekt zagospodarowania terenu z projektem budowlanym elementów zewnętrznych 16.dok. Projektowa dobudowy tarasu zewnętrznego północnego, 17.Projekt Zamienny Elementów konstrukcyjnych stropów nad pomieszczeniami ze stropami drewnianymi i polichromiami przewidzianymi do zachowania z zabytkowym pałacu w Sannikach, 18.Projekt budowlany instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacja elektryczna, 19.P.B.Z. instalacji elektrycznych Poznań 12.2011r, 20.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża instalacyjno sanitarna wentylacji i klimatyzacji, 21.Projekt budowlano wykonawczy instalacji sygnalizacji włamania i napadu budynek oranżerii, Poznań 11.2011r, 22.Projekt budowlano wykonawczy instalacji telewizji przemysłowej budynek oranżerii, Poznań 11.2011r, 23.Projekt budowlano wykonawczy instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru instalacji oddymiania budynek oranżerii, Poznań 11.2011r. 24.Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach, 25.Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla zabytkowego pałacu w Sannikach, 26.Badania architektoniczne egz nr 1 27.Dokumentacja pomiarowa bryły zewnętrznej- skanowanie laserowe 3D, 28.Archeologiczne badania sondażowe 07 16.02.2011r. 29.Archeologiczne badania sondażowe 16 19.11.2011r. 30.Inwentaryzacja konserwatorska piwnice, poddasze, więźba dachowa, detal architektoniczny, 31.Aktualna ocena stanu technicznego stropu nad piętrem pałacu w pomieszczeniach wskazanych przez konserwatora zabytków pod katem możliwości pozostawienia części stropów i istniejących polichromii, 32.Projekt Rozbudowa zabytkowego pałacu w Sannikach. Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu. Sanniki, działka nr ewid. 113 2. 33. Projekt budowlany wykonawczy wewnętrznych instalacji wod.kan. w odtwarzanym budynku Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu. Sanniki, działka nr ewid. 113 2. 34.Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu w Sannikach, nr ewidencyjny działki 113 2. Projekt budowlany wykonawczy przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy odtwarzanym budynku 35.Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu w Sannikach. Nr ewidencyjny działki 113 2. Projekt budowlany wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w odtwarzanym budynku 36. Rozbudowa zabytkowego Pałacu w Sannikach na terenie działki nr 113 2 o galerię mieszczącą kawiarnio cukiernię 37.Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu w Sannikach działka nr 113 2. Projekt budowlany wykonawczy. Instalacje elektryczne wewnętrzne 38.Rozbudowa zabytkowego pałacu w Sannikach. Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu. Sanniki, działka nr ewid. 113 2. Projekt budowlany wykonawczy konstrukcji rozbudowy 39.Zabytkowy budynek Pałacu im. F. Chopina w Sannikach. Konstrukcja. Obliczenia statyczne podstawowe wyniki. Badania gruntowe 40.Projekt budowlany. Remont kapitalny, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie części działki 113 2 41.Projekt budowlano wykonawczy wewnętrznych instalacji wod.kan 42.Projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych w kotłowni olejowej 43.Projekt budowlano wykonawczy Odprowadzenie wód z połaci dachowej zabytkowego budynku Pałacu w Sannikach 44Projekt kolorystyki zabytkowego Pałacu w Sannikach 45Projekt budowlany. Instalacje elektryczne wewnętrzne 46.Projekt budowlano wykonawczy technologii kotłowni olejowej w zabytkowym budynku Pałacu w Sannikach 47.Projekt budowlano wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania 48.Projekt budowlano wykonawczy Konstrukcja. Remont kapitalny, przebudowa oraz rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie działki 113 2 49.Sanniki Projekt zagospodarowania terenu 50.Projekt zamienny utwardzenia terenu przed muszlą koncerową 51.Projekt rewaloryzacji parku. Układ drogowy w rejonie pałacu 52.Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Projekt zieleni 53.Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 54.Projekt gospodarki drzewostanem Projekt rewaloryzacji parku w Sannikach, woj. mazowieckie. Uzupełnienie do projektu zieleni 55.Projekt zieleni. Wykaz zastosowanego materiału roślinnego 56.Projekt techniczny dróg zamienny. Otoczenie pałacu i droga na osi parku 57.Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Tom I. Projekt zagospodarowania 58.Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 59.Projekt układu drogowego Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 60.Projekt dróg Projekt rewaloryzacji parku w Sannikach, woj. Mazowieckie 61.Projekt architektoniczno budowlany altany śmietnikowej 62.Dokumentacja z badań konserwatorskich 2011roku w Pałacu 63.Decyzja Nr 1172012 z dnia 25.04.2012 r. Starosty Gostynińskiego 64.Decyzja Nr 792012 z dnia 28.03.2012 r. Starosty Gostynińskiego 65.Decyzja Nr ABI 7351-2112010 z dnia 22.06.2010 r. Starosty Gostynińskiego Wraz z decyzjami i postanowieniami wcześniejszymi i związanymi z ww dokumentacją 66.Koncepcja systemu nawadniania parku z 2012r. CZĘŚĆ II projekty planowane do realizacji w przyszłości, a które należy uwzględniać przy realizacji obecnego zakresu w celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub utrudniania wykonania projektowanego zadania. 1.Projekt architektoniczno budowlany altany ogrodowej i zdroju ogrodowego HOL BUD 2.Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego do wodotrysku przy altanie ogrodowej, branża sanitarna, projektant: Dorota Raźniewska, Płock październik 2011r. egz nr 8 1 sztoryg 3.Projekt budowlany przyłącza wodociągowe do wodotrysku przy altanie ogrodowej, plock, październik 2011r.egz nr 7 1 sztoryg 4.Projekt budowlany rekonstrukcji fontanny egz nr 1 1 szt oryg 5.Projekt budowlany rekonstrukcji fontanny branża elektryczna Gostynin listopad 2011 egz nr 6 1 sztoryg 6.Projekt budowlany rekonstrukcji fontanny grudzień 2011,egz nr 6 1 sztoryg W celu wykonania umowy Zamawiający, jeżeli będzie to konieczne, udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw upoważniających do podejmowania czynności faktycznych i prawnych w jego imieniu i na jego rzecz. Przez określenie Zadanie w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozumie się wykonanie zadania pod nazwą Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym dla zagwarantowania wykonania zadania z należytą starannością oraz ochrony interesów Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.54.00.00-5, 71.52.10.00-6, 79.42.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium.Wadium wynosi: 4500 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a.w pieniądzu, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.w gwarancjach bankowych, d.w gwarancjach ubezpieczeniowych, e.w poręczeniach udzielanych przez podmiotu, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zm. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Mazowsze w Płocku o/Sanniki nr 09 9042 1026 0718 0376 2000 0080. Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu składania ofert kwotą wadium zostało uznane konto bankowe Zamawiającego Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy dołączyć w oryginale do oferty w łącznym opakowaniu.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek spełnia każdy z Wykonawców

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia spełniają Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, pełnili obowiązki iinwestora zastępczego lub Inżyniera, na co najmniej 2 zadaniach o zakresie, wartości i o złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten spełniają wszyscy Wykonawcy. Przez określenie zadania o wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia publicznego rozumie się wykonywanie zadań na obiektach zabytkowych o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, warunek spelniają wszyscy wykonawcy na zasadzie sumy potencjałów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, warunek spelniają wszyscy wykonawcy na zasadzie sumy potencjałów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują 1 osobą, znającą procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które przygotowały i przeprowadziły, co najmniej 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania o odpowiadającego swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, Dysponują 1 osobą, która będzie kierować zespołem inspektorów nadzoru w specjalnościach branżach, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących co najmniej od 5 lat, która w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania kierowała zespołem inspektorów na co najmniej 1 zadaniu o zakresie, wartości i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia na obiektach zabytkowych, osoba ta będzie pełnić także funkcję inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej; Dysponują po 1 osobie, posiadającej odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, co najmniej od 5 lat, które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru robót w następujących specjalnościach bez ograniczeń: inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, inspektor nadzoru w specjalności robót drogowych, inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego powinni posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów Dz. U nr 5 z 2001r. poz. 42 ze zm. oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru przez jedną osobę posiadającą uprawnienia w więcej niż jedna specjalności. Dysponują 1 osobą, specjalistą posiadającym wiedzę i doświadczenie, który dokonał rozliczenia, co najmniej 1 umowy odpowiadającej swoim rodzajem, zakresem i złożonością przedmiotowi zamówienia i o wartości co najmniej 4.000.000 zł. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielnie zamówienia na wykonanie zadania z funkcją osoby dokonującej rozliczeń zadania lub inspektorem nadzoru. Zamawiający żąda pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, warunek spelniają wszyscy wykonawcy na zasadzie sumy potencjałów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia spełniają Wykonawcy, którzy:posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000,- zł posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa od jednego i wszystkich zdarzeń, na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek spełnia każdy z Wykonawców

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy także dołączyć: Dowód wniesienia wadium - w oryginale (nie dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu). Pełnomocnictwo, jeżeli ze złożonych dokumentów nie wynika jednoznacznie uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich Wykonawców, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę upoważniające do złożenia oferty i dokonywania innych czynności w postępowaniu. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotne postanowienia zawartej umowy mogą zostać zmienione w następujących przypadkach: a)wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione w przypadku zmiany wysokości podatku VAT; zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT; zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki VAT; b)wynagrodzenie ryczałtowe może zostać zmniejszone w przypadku zmiany umowy przez ograniczenie zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę; c)inne postanowienia umowy, niż dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego, mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności faktycznych lub prawnych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub umowy o wykonanie Zadania, jeśli zmiany te są korzystnie dla Zamawiającego. W szczególności mogą ulec zmianie postanowienia umowy określające termin jej wykonania. 2.Zmiany umowy mogą odnosić się wyłącznie na przyszłość. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy, zmiana skutkuje od daty wskazanej w aneksie, po podpisaniu aneksu przez obie strony umowy, zmiana umowy wchodzi w życie z dniem wskazanym w aneksie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ecasanniki.pl;www.ecasanniki.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 09-540 SANNIKI, ul. Warszawska 142: w siedzibie Urzędu Gminy w Sannikach,ul. Warszawska 169, pokój nr 2..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Warszawskiej 169, budynek Urzędu Gminy w Sannikach, pokój numer nr 2,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami pn. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ.zip

 

Dokumentacja projektowa - (.zip, 201MB)