Ogłoszenie przetargowe nr 2

PL-Sanniki: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

2013/S 055-090379

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Europejskie Centrum Artystczne im. F. Chopina W Sannikach
ul. Warszawska 142
Punkt kontaktowy: MBJ Corporation Sp. z o.o. - Inwestor Zastępczy; ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa
09-540 Sanniki
POLSKA
Tel.: +48 228681804
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 228463799

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ecasanniki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samorządowa Instytucja Kultury
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa i montaż wyposażenia wnętrz oraz konserwacja elemntów wyposażenia będących w posiadaniu Zamawiającego dla zadania pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. F. Chopina w Sannikach”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zespół Pałacowo - Parkowy im. F. Chopina w Sannikach
ul. Warszawska 142; 09-540 Sanniki

Kod NUTS PL121

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest:
dostawa elementów wyposażenia wnętrz, wystroju wnętrz, sprzętu elektronicznego i multimedialnego, instrumentów muzycznych oraz konserwacja elementów wyposażenia ruchomego bęącego w dyspozycji Zamawiajacego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz instruktarzem personelu dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach z podziałem na cztery części:
Część I - Meble i inne wyposażenie
Część II - Zasoby Zamawiającego przeznaczone do konserwacji
Część III - Elektronika i multimedia
Część IV - Instrumenty muzyczne
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000, 92521220, 30200000, 37310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem niniejszego postępowania przeatrgowego jest:
dostawa elementów wyposażenia wnętrz, wystroju wnętrz, sprzętu elektronicznego i multimedialnego, instrumentów muzycznych oraz konserwacja elementów wyposażenia ruchomego bęącego w dyspozycji Zamawiajacego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz instruktarzem personelu dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach z podziałem na cztery części:
Część I - Meble i inne wyposażenie
Część II - Zasoby Zamawiającego przeznaczone do konserwacji
Część III - Elektronika i multimedia
Część IV - Instrumenty muzyczne
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 302 329,43 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa mebli i innego wyposażenia wraz z montażem dla Zespołu Pałacowo - Parkowego
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wnętrz w szczególności wyposażenia meblowego wraz z montażem i instalacją w Zespole Pałacowo – Parkowym im. F. Chopina w Sannikach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wnętrz w szczególności wyposażenia meblowego wraz z montażem i instalacją w Zespole Pałacowo – Parkowym im. F. Chopina w Sannikach, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w szczególnosci w załączniku nr 8 do SIWZ
2) W zakresie elementów wyposażenia meblowego oraz pozostałego wyposażenia wystroju wnętrz ujętego w tej części zamówienia znajdują się m.in. następujące elementy:
- elementy wyposażenia w toaletach: wieszaki na ręczniki, uchwyt na kubek, uchwyt na mydło, uchwyt i szczotka toaletowa, uchwyt na papier; kosz na śmieci, suszarka elektryczna do włosów
- blat umywalkowy w toaletach ogólnodostępnych, umywalka
- boazeria na głównej klatce schodowej wraz z oświetleniem LED
- wydzielenie pomieszczeń sanitarnych elementem stolarskim, meblowym
- drewniana obudowa grzejników, klimatyzatorów
- oprawy ruchome: lampy stolikowe, lampy stojące
- meble hotelowe: łóżka, szafki nocne, zabudowy meblowe ścienne na wymiar,
- meble biurowe; krzesła, biurka, komody i zabudowy meblowe ścienne na wymiar,
- meble wystawiennicze: gabloty, panele, listwy wystawiennicze, miękkie siedziska
-meble oryginalne historyczne lub wykonywane na zamówienie kopie antyków wskazanych jako referencyjne,
- meble biblioteczne: zabudowy meblowe ścienne na wymiar, miękkie siedziska
- meble specjalistyczne stosowane w gastronomii
- meble pomocnicze do przechowywania
- meble do cz. reprezentacyjnej – wygodne fotele, stoliki
- zabudowy grzejników – elementy zabudowy drewnianej
- osłony okien: zasłony, firany, rolety, rolety sterowane elektronicznie
- donice wraz z zielenią wewnętrzną
- elementy identyfikacji wizualnej
- elementy pomocnicze: kosze na śmieci, wieszaki na ubrania
- pozostałe ujęte w dokumentacji przetargowej na wyposażenie obiektu
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 512 184,07 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
IZamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Konserwacja elementów wyposażenia będącego w posiadaniu Zamawiającego – Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach ( dalej zwaną jako „Zasoby Zamawiającego przeznaczone do konserwacji”)
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie polegające na wykonaniu konserwacji, zgodnie ze sztuka konserwatorską elementów wyposażenia ruchomego wnętrz będącego w posiadaniu Zamawiającego – Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach , które stanowić będzie element wyposażenia w Zespole Pałacowym im. F. Chopina w Sannikach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie polegające na wykonaniu konserwacji, zgodnie ze sztuka konserwatorską elementów wyposażenia ruchomego wnętrz będącego w posiadaniu Zamawiającego – Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach , które stanowić będzie element wyposażenia w Zespole Pałacowym im. F. Chopina w Sannikach, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w szczególnosci w załączniku nr 9 do SIWZ
W zakresie elementów przeznaczonych do konserwacji/ renowacji znajdują są m. in. następujące elementy:
- meble typu kanapy, krzesła, fotele, stoły, serwantki
- obrazy i grafiki
- rzeźby i płaskorzeźby
- żyrandole
- pozostałe obiekty
- fortepian
Szacunkowa wartość bez VAT: 135 960,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja, szkolenie i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych przeznaczonych dla
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja, szkolenie i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych przeznaczonych dla Zespołu Pałacowo – Parkowego im. F. Chopina w Sannikach
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja, szkolenie i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych przeznaczonych dla Zespołu Pałacowo – Parkowego im. F. Chopina w Sannikach , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w szczególnosci w załączniku nr 10 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 455 034,14 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych w tym fortepianu ( dalej zwaną jako „Instrumenty muzyczne”)
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych w tym fortepianu. Elementy te będą obiektami wyposażenia wnętrz Zespołu Pałacowego im. F. Chopina w Sannikach
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych w tym fortepianu. Elementy te będą obiektami wyposażenia wnętrz Zespołu Pałacowego im. F. Chopina w Sannikach, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w szczególności w zalaczniku nr 11 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 199 151,22 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy z Wykonawców zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę ( w składanej części) wadium w wysokości:
1) Części I : 40 000, 00 zł (słownie: czterdzieści tyś zł)
2) Części II: 4 000,00 zł (słownie: cztery tyś zł)
3) Części III: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tyś zł)
4) Części IV: 4 000,00 zł (słownie: cztery tyś zł)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy dla każdej z części zamówienia
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (jego częsci) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków (dokumenty towarzyszące wymagane od Wykonawcy, muszą być złożone przez każdego z członków konsorcjum lub każdego wspólnika spółki cywilnej, chyba że, ocena warunków udziału konsorcjum lub społki cywilnej odbywa się na zasadzie sumy potencjałów) oraz dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zachodzące choćby względem pojedyńczego Wykonawcy dyskfalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia). Ponadto Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo musi byc podpisane przez osoby osoby upowaznione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświuadczonej za zagodność z oryginałem musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łacznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)
b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców ( tyle dokumentów ilu Wykonawców)
W każdym jednak przypadku w tresci dokumnetu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanei dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń będzie badał czy dokumenty te potwierdzją wymóg spełnienia określonego przez Zamawiajcego warunku postawionego w SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonychprzez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek ten zostanei uznany za niespełniony i skutkowac będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Wykonawcy ubiegający sie o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenia należy złożyć w formie oryginału
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - oświadczenie zgodne z treścią art. 26 ust 2 pkt. 5), którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Lista grupy kapitałowej
4. aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.
a) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do złożenia w/w dokumentów zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
Wykonawcy zagraniczni:
1) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej ( w częsci I) wymienionych w:
1. pkt 2, 4, 5, 6b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2. pkt 6a składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.
3. Dokumenty o których mowa powyżej w pkt 1 a i c oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt 1 b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. oświadczenia o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, oświadczenie podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (jeden dokument); każdy Wykonawca osobno (tyle oświadczeń ilu konsorcjantów) lub Pełnomocnik upoważniony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeden dokument)
2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku Wykonawców występujacych wspólnie ww. dokumenty składa ten z wykonawców składający ofertę wspólną , który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez przeliczenie tej waluty na PLN według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
dot. Części I
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 000 000,00 zł;
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
dot. Części II
c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 50 000,00 zł;
d) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł.
dot. Części III
e) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 400 000,00 zł;
f) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 400 000,00 zł.
dot. Części IV
g) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 100 000,00 zł;
h) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00zł.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, oświadczenie podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (jeden dokument); każdy Wykonawca osobno (tyle oświadczeń ilu konsorcjantów) lub Pełnomocnik upoważniony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeden dokument)
2. wykaz wykonanych dostaw lub usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz wykonanych dostaw
Uwaga:
a) w wykazie należy wymienić zadania potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunku określonego przez Zamawiającego w SIWZ
b) w rubryce „przedmiot” dla zadania należy wskazać rodzaj wyposażenia,
c) dla dostaw wymienionych w wykazie należy załączyć dowód, że te dostawy zostały wykonane należycie
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw/ usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – poprzez dopisanie stosownego oświadczenia do wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, tj. osobą niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie ( w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp., polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. wymaga się wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2 i 3 dotyczących tych podmiotów.
Przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku Wykonawców występujacy wspólnie, Wykonawcy składają jeden wspolny wykaz zrealizaownych dostaw ( załącznik nr 5 o SIWZ) oraz jeden wspólny w zakresie osób, które będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia (załacznik nr 6 do SIWZ) dla poszczególnych części zamówienia.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez przeliczenie tej waluty na PLN według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia :
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
dot. Części I
a) dwa zamówienia obejmujące wykonanie dostaw wyposażenia wnętrz wraz z montażem o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości każdej dostawy minimum 200 000,00 zł brutto
dot. Części II
b) dwa zamówienia obejmujące wykonanie konserwacji elementów ruchomych wyposażenia wnętrz odpowiadających swoim rodzajem usługom konserwatorskim stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości każdej z usług minimum 30 000,00 zł brutto
dot. Części III
c) dwie dostawy wyposażenia elektronicznego i multimedialnego wraz z ich montażem, instalacją, konfiguracją, oprogramowaniem odpowiadającą swoim rodzajem dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości każdej dostawy minimum 150 000 ,00 zł brutto
dot. Części IV
d) dwie dostawy instrumentów muzycznych odpowiadająca swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości każdej dostawy minimum 80 000,00 zł brutto
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobą:
dot. Części I
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań w stosunku do Wykonawców
dot. Części II
Kierownika prac konserwatorskich
legitymującym się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz posiadająca min. 12 – miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji
posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora prac konserwatorskich dla co najmniej jednego zadania obejmującego konserwację elementów wyposażenia
Specjalistą konserwacji fortepianów
legitymującym się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku instrumentalistyka oraz posiadająca min. 12 – miesięczną praktykę zawodową w zakresie montażu lub konserwacji fortepianów lub instrumentów równoważnych
lub
legitymującym się Dyplomem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej technika lub czeladnika lub mistrza w zawodzie stroiciel lub korektor lub budowniczy fortepianów i pianian oraz posiadający min. 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji fortepianów lub instrumentów równoważnych
dot. Części III
a) Kierownika/Koordynatora dostaw elektronicznych minimalne wymagania
posiadającego uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.
posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika lub koordynatora dostaw lub równoważnego stanowiska dla co najmniej jednego zadania obejmującego zakup, dostawę, montaż, konfiguracje, szkolenie i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych i multimedialnych
b) Kierownika robót elektrycznych
posiadającą uprawnienia do budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności
posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika lub koordynatora dostaw lub równoważnego stanowiska przy realizacji robót
dot. Części IV
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań w stosunku do Wykonawców
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ECA/ 3410/1/2013.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.4.2013 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.4.2013 - 11:15

Miejscowość:

MBJ Corporation Sp. z o.o. - Inwestor Zastępczy, ul. Sabały 60 lok. 10 (III piętro) 02-174 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Działanie 6.1 Kultura.
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiązych nie wiecej niż 20% wartości zamówienia podstawowego dla kazdej z czesci zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Karjowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587780
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo w terminie 15 dni - jeśli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamowienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587780
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:15.3.2013


Treść ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Treść ogłoszenia w pliku pdf

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę i montaż wyposażenia wnętrz oraz konserwację elementów wyposażenia będących w posiadaniu Zamawiającego dla zadania pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Palacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach" w podziale na 4 moduły/ części.

Treść zawiadomienia - (.pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 10.07.2012 r.

Sanniki: Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach
Numer ogłoszenia: 244018 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195630 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 10.07.2012 r.

Informacja o wniesionym odwołaniu

Dot. postępowania nr ECA.3410/4/2012

Na podstawie art. 185 ustawy prawo zamówień publicznych, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, jako Zamawiający, informuje, iż w dniu 20.06.2012r wpłynęło do ECA odwołanie od czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zawartej w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 W związku z powyższym w załączeniu zamieszczam przedmiotowe odwołanie i jednocześnie wzywam wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego w trybie i na warunkach określonych w art. 185 ustawy  prawo zamówień publicznych.

Treść informacji - (.pdf)

Treść odwołania - (.pdf)

Zmiana treści SIWZ

Sanniki, 2012-06-13

ECA.3410/4/2012

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.

  
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pkt. V.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:
„4. Dla potwierdzenia spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawcy składają:
4.1. Wykaz usług inwestora zastępczego lub Inżyniera  wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o zakresie, wartości i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 3.
4.2. Wykaz osób lub podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” w zakresie określonym w Rozdziale II, pkt II, ppkt 5, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności – Załącznik nr 4.
4.3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w zakresie inspektorów nadzoru inwestorskiego – wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do  wykonania zamówienia, oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz dołączeniem dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu – Załącznik nr 5.
4.4. Wykaz osób lub podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w zakresie rozliczeń wykonywania zadania pod nazwą: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – Załącznik nr 6.
4.5. Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazach Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
4.6. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom i całość zamówienia wykona w ramach działań swego przedsiębiorstwa lub zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – Załącznik nr 7.
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
4.7. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają       wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4.8. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których    wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł,  wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.9. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł

Zamawiający informuje wykonawców, iż w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmienia się termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Warszawskiej 169, budynek Urzędu Gminy w Sannikach (wejście od tyłu).
pokój numer nr 2, .do dnia 21.06.2012r  do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu do ich złożenia, czyli w dniu 21.06.2012r.
o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169,
 09-540 Sanniki, I piętro, sala posiedzeń w Urzędzie Gminy Sanniki.