Budowa altany ogrodowej oraz rekonstrukcja fontanny

 

Sanniki: Budowa altany ogrodowej oraz rekonstrukcja fontanny na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach
Numer ogłoszenia: 52583 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach , ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 268 11 08, faks 24 268 11 08.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ecasanniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa altany ogrodowej oraz rekonstrukcja fontanny na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Altany ogrodowej oraz rekonstrukcja fontanny na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: A) Budowa altany o powierzchni użytkowej 127,17 m2 wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu i obejmująca: 1) Roboty ziemne 2) Fundamenty żelbetonowe 3) Konstrukcja drewniana altany (drewno klejone strugane) 4) Konstrukcja dachu z drewna klejonego struganego 5) Dach pokrycie i odprowadzenie powierzchniowe wód deszczowych 6) Nawierzchnia posadzek altany, place i dojścia (kamienne granitowe) 7) Palenisko grilla murowane z bloków granitowych 8) Grill podwieszany obrotowy regulowany 9) Blaty robocze z płyt granitowych 10) Zdrój ogrodowy z doprowadzeniem instalacji wody 11) Instalacje elektryczne zasilające i wewnętrzne 12) Zieleń - odtworzenie trawników i uzupełnienia nasadzeń B) Rekonstrukcja fontanny o średnicy wewnętrznej 280cm 13) Przygotowanie terenu budowy 14) Roboty ziemne 15) Rozbiórka istniejących fragmentów fontanny 16) Konstrukcja żelbetowa niecki fontanny wraz z bortnicą profilowaną o wysokości 45cm 17) Misa fontanny o średnicy 100-120 cm i wysokości całkowitej 100-120 cm 18) Okładziny kamienne niecki i bortnicy 19) Instalacja urządzeń tryskaczy fontanny 20) Instalacje elektryczne zasilające urządzenia fontanny i oświetlenie LED 21) Instalacja wod-kan - zasilania, filtrowania, uzupełniania i opróżniania wody z niecki fontanny 22) Odtworzenie nawierzchni i podejść z kostki granitowej i Hanse-Grand 23) Zieleń -odtworzenie kwietników, trawników i uzupełnienia nasadzeń DZIAŁ: 45000000-7 Roboty budowlane GRUPY ROBÓT: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KLASY ROBÓT: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45420000-7 Roboty ciesielskie 45450000-6 Zieleń KATEGORIE ROBÓT: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45236000-0 Wyrównywanie terenu 45233250-6 Nawierzchnie 45422000-1 Roboty ciesielskie 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45311200-2 Instalacje elektryczne Szczegółowy zakres robót przedstawiono w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarach robót, które są załącznikami do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokosci 5000 zł (pięć tysiecy złotych) w formach przewidzianych przez pzp. Wadium wniesione w formie pienieżnejnależy przelać na konto Banku Spółdzielczego MAZOWSZE O/Sanniki, nr konta: 07904210260718037620000310

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), którzy: a) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektów o konstrukcji drewnianej o wartości powyżej 100.000,00 brutto. Wykonane roboty muszą odpowiadać swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V pkt. 1 litera a, b, winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Warunek określony w rozdziale V pkt. 2 winien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymagane jest przedstawienie ważnej i opłaconej na dzień składania ofert polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości ubezpieczenia co najmniej 200.000,00 zł. 5. Zamawiający dopuszcza powierzenie poszczególnych elementów zamówienia podwykonawcom. Wykonawca wykaże na formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ części zamówienia powierzone do wykonania podwykonawcom oraz zakres zamówienia, jaki zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektów o konstrukcji drewnianej o wartości powyżej 100.000,00 brutto. Wykonane roboty muszą odpowiadać swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymagane jest przedstawienie ważnej i opłaconej na dzień składania ofert polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości ubezpieczenia co najmniej 200.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ecasanniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.ecasanniki.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Europejskie Centrum Artystyczne im. Frydryka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, pok. 025 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu RPO 2007-2013, Działanie 6.2.2 Turystyka.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ wraz z załącznikami - .zip

Ogłoszenie o zamówieniu 4

Dostawa i montaż elementów wyposażenia i wystroju wnętrz w zakresie mebli, komputerów, elektroniki i multimediów, wyrobów tekstylnych, technicznych i akcesoriów oraz konserwacja elementów wyposażenia dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”

Treść ogłoszenia w suplemencie Dz. UE

SIWZ wraz z załącznikami

Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ dotycząca przetargu bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sannikach (pałac, park wraz z obiektami, tj. muszla koncertowa, boiska sportowe i wszelkie inne obiekty i urządzenia znajdujące się na terenie parku)

Treść SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sanniki: BEZPOŚREDNIA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA OBIEKTÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ARTYSTYCZNEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH
Numer ogłoszenia: 187187 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach , ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, faks 24 2777827.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ecasanniki.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.ecasanniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa instytucja kultury.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU