Zapytania

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

 dot.

 „Budowa Altany ogrodowej oraz rekonstrukcja fontanny”

 

Nr sprawy: ECA. 3410/2/2014

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na zapytania, wyjaśnia treść siwz:

 

Zapytanie nr 1

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie V widnieje zapis dotyczący wymaganego doświadczenia, jedna robota powyżej 100 000 zł brutto, w załączniku nr 3 do SWIZ widnieje zapis dotyczący co najmniej jednej roboty budowlanej na wartość powyżej 300 000 zł brutto. Proszę o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie,  informuję, że prawidłowy zapis widnieje w SIWZ i jest to kwota 100.000 zł brutto. W związku z powyższym w zał. nr 3 należy wstawić kwotę 100.000 zł

 

Zapytanie nr 2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujące przedmiary związane z realizacją zadania.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieszcza w załączeniu stosowne przedmiary robót jako załączniki do SIWZ.


Załączniki - .zip