ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

W dniu 30 czerwca 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1) Czy możliwe jest udostępnienie przez Zamawiającego plików przedmiarowych programu kosztorysowego Norma t.j. z rozszerzeniem .ath?

2) Czy ze względu na złożoność tematu oraz dużą ilość i różnorodność prac kosztorysowych możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.07.2017 r., a jeszcze lepiej do dnia 24.07.2017 r.?

 

ODPOWIEDZI:

1) Czy możliwe jest udostępnienie przez Zamawiającego plików przedmiarowych programu kosztorysowego Norma t.j. z rozszerzeniem .ath?

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia ww. Plików.

2) Czy ze względu na złożoność tematu oraz dużą ilość i różnorodność prac kosztorysowych możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.07.2017 r., a jeszcze lepiej do dnia 24.07.2017 r.?

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 10 lipca 2017 r. W związku z tym wprowadza się zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

 

„X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 10 lipca 2017r., o godz. 10:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.”

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2017r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-450 Sanniki, pokój nr 37 (Sekretariat).

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 lipca 2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w ust. 1.”

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ roboty budowlane finał DOC/PDF
modyfikacja SIWZ - DOC/PDF

Wybór inżyniera wsparcia technicznego – nadzory inwestorskie

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-07-2017

 

Nazwa zamawiającego

EUROPEJSKIE CENTRUM ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH

Numer ogłoszenia

1041942

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać:
a) w formie pisemnej pod adresem: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, 09-540 Sanniki, ul. Warszawska 142,
2. Oferty należy złożyć do dnia 07.07.2017 r. do godziny 10:00 na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: 07.07.2017 r., godz. 10:30, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, 09-540 Sanniki, ul. Warszawska 142, Sekretariat (pokój nr 37)
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszego Zapytania Ofertowego. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w rozdziale V niniejszego Zapytania Ofertowego.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
10. Cena oferty winna być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, cyfrowo (liczbą) i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem stawki VAT.
11. Cena oferty winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.
12. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji porozumiewać się mogą za pomocą korespondencji email – adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
13. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez osobiste złożenie pisma w siedzibie Zamawiającego, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki (pokój nr 37) albo przesłanie listu poleconego pocztą tradycyjną.
14.Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
15.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej na której zostało opublikowane zapytanie ofertowe.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Szymski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 24 268 11 08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.
2. Szczegółowy zakres robót objętych pełnieniem nadzoru inwestorskiego został opisany w Zapytaniu Ofertowym.
3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 163/2003 poz. 1568 z późn. Zm.) , w tym w szczególności:1) wsparcie merytoryczne Zamawiającego w procesie weryfikacji opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz dokumentacji przetargowej dot. wykonania robót budowlanych i prac konserwatorsko-restaurotorskich;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;
3) prowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych elementów obiektów lub ich części, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5) koordynacja międzybranżowa inspektorów nadzoru;
6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwej oceny jakości procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów dokumentacji materiałów i wyrobów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót oraz potwierdzanie zgodności wykonania zakresu rzeczowego robót z założeniami projektowymi i umownymi;
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o ile wykonanie robót zgodnie z aktualną dokumentacją okazałoby się z jakichś uzasadnionych względów niemożliwe lub nieuzasadnione;
8) uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej, o ile takowe okażą się konieczne;
9) analiza dopuszczalności wprowadzania rozwiązań zamiennych z punktu widzenia umowy wiążącej Zamawiającego z Wykonawcą robót oraz z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
10) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich;
11) zapewnienie ciągłości nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie niezbędnej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności lub robót. Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich, objętych nadzorem;
12) uczestniczenie i prowadzenie Rad budowy, które odbywać się będą w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 1 tydzień, z udziałem m.in. inspektorów poszczególnych branż oraz przedstawicieli Zamawiającego, sporządzanie z niej protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiającemu. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową; (...)
Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały określone w rozdziale II pkt. 4 Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: gostyniński Miejscowość: Sanniki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.

Przedmiot zamówienia

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 163/2003 poz. 1568 z późn. Zm.) , w tym w szczególności:1) wsparcie merytoryczne Zamawiającego w procesie weryfikacji opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz dokumentacji przetargowej dot. wykonania robót budowlanych i prac konserwatorsko-restaurotorskich;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;
3) prowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych elementów obiektów lub ich części, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5) koordynacja międzybranżowa inspektorów nadzoru;
6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwej oceny jakości procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów dokumentacji materiałów i wyrobów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót oraz potwierdzanie zgodności wykonania zakresu rzeczowego robót z założeniami projektowymi i umownymi;
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o ile wykonanie robót zgodnie z aktualną dokumentacją okazałoby się z jakichś uzasadnionych względów niemożliwe lub nieuzasadnione;
8) uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej, o ile takowe okażą się konieczne;
9) analiza dopuszczalności wprowadzania rozwiązań zamiennych z punktu widzenia umowy wiążącej Zamawiającego z Wykonawcą robót oraz z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
10) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich;
11) zapewnienie ciągłości nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie niezbędnej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności lub robót. Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich, objętych nadzorem; (...)
Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały określone w rozdziale II pkt. 4 Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia – do 30 czerwca 2018roku.
2. Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od momentu przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót, poprzez realizację robót budowalnych i prac restauratorsko-konserwatorskich, aż po rozliczenie końcowe inwestycji wraz ze sporządzeniem Protokołu Odbioru Końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Minimalny poziom zdolności Wykonawcy:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, przy czym każda z tych usług powinna być wykonana na zadaniu obejmującym budowę, rozbudowę, remont lub przebudowę obiektu, w tym jedna z tych usług była wykonywana na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia i spełniają następujące wymagania:
a) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto, Inspektor w branży konstrukcyjno – budowalnej powinien posiadać doświadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru, na 2 inwestycjach polegających na budowie, przebudowie rozbudowie lub remoncie obiektu budowalnego o kubaturze 1000 m3 ;
b) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
c) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru robót sanitarnych w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
d) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru robót elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru konserwatorskiego – wymagania: osoba nadzorująca prace remontowo konserwatorskie zgodnie z ww. decyzją powinna posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), który stanowi „robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”
f) 1 osobę, której powierzy nadzór nad instalacją oświetlenia i nagłośnienia scenicznego (akustyki) – która nadzoruje lub nadzorowała prace przy realizacji instalacji oświetlenia i nagłośnienia scenicznego (akustyki). Zamawiający uzna warunek za spełniony w formie oświadczenia oferenta z wskazaniem obiektu lub inwestycji, w której ten nadzór był lub jest wykonywany,
g) 1 osobą, której powierzy nadzór nad montażem pompy ciepła i solarów – która nadzoruje lub nadzorowała prace przy realizacji montażu pompy ciepła i solarów. Zamawiający uzna warunek za spełniony w formie oświadczenia oferenta z wskazaniem obiektu lub inwestycji, w której ten nadzór był lub jest wykonywany.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Dodatkowe warunki

. Zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE WYKONAWCY SKŁADAJĄ WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą:
1) Wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zadania, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania
2) Dokumenty potwierdzające, że osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zadania, posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia.
3) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
4) Dowody określające czy te zamówienia (usługi) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonywane. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienie wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego ich wykonania.
5) Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1: Cena - C
Waga – 60 %
Opis sposobu oceny:
Ilość punktów „C” =

Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-06-2017

 

Nazwa zamawiającego

EUROPEJSKIE CENTRUM ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH

Numer ogłoszenia

1039471

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść ogłoszenia została zmieniona w zakresie robót budowlanych objętych pełnieniem nadzoru inwestorskiego w rozdziale II pkt 2 Zapytania Ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać:
a) w formie pisemnej pod adresem: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, 09-540 Sanniki, ul. Warszawska 142,
2. Oferty należy złożyć do dnia 23.06.2017 r. do godziny 10:00 na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: 23.06.2017 r., godz. 10:30, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, 09-540 Sanniki, ul. Warszawska 142, Sekretariat (pokój nr 37)
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszego Zapytania Ofertowego. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w rozdziale V niniejszego Zapytania Ofertowego.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
10. Cena oferty winna być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, cyfrowo (liczbą) i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem stawki VAT.
11. Cena oferty winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.
12. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji porozumiewać się mogą za pomocą korespondencji email – adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
13. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez osobiste złożenie pisma w siedzibie Zamawiającego, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki albo przesłanie listu poleconego pocztą tradycyjną.
14.Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
15.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej na której zostało opublikowane zapytanie ofertowe.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Szymski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 24 268 11 08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.
2. Szczegółowy zakres robót objętych pełnieniem nadzoru inwestorskiego został opisany w Zapytaniu Ofertowym
3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 163/2003 poz. 1568 z późn. Zm.) , w tym w szczególności:
1) wsparcie merytoryczne Zamawiającego w procesie weryfikacji opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz dokumentacji przetargowej dot. wykonania robót budowlanych i prac konserwatorsko-restauratorskich;
2) reprezentowanie Zamawiającego, jako inwestora na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem, przepisami prawa, umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego;
3) prowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych elementów obiektów lub ich części, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5) koordynacja robót poszczególnych branż;
6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwej oceny jakości procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów dokumentacji materiałów i wyrobów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót oraz potwierdzanie zgodności wykonania zakresu rzeczowego robót z założeniami projektowymi i umownymi;
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o ile wykonanie robót zgodnie z aktualną dokumentacją okazałoby się z jakichś uzasadnionych względów niemożliwe lub nieuzasadnione;
8) uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej, o ile takowe okażą się konieczne;
9) analiza dopuszczalności wprowadzania rozwiązań zamiennych z punktu widzenia umowy wiążącej Zamawiającego z Wykonawcą robót oraz z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
10) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich;
11) wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności;
12) uczestniczenie i prowadzenie Rad budowy, które odbywać się będą w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 1 tydzień, z udziałem m.in. inspektorów poszczególnych branż oraz przedstawicieli Zamawiającego, sporządzanie z niej protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiającemu. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową;
13) nadzór nad robotami i czynnościami prowadzonymi przez podmiot realizujący przyłączenia do sieci, zgodnie z zawartymi umowami przyłączeniowymi i warunkami technicznymi przyłączenia; (...)

Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały określone w rozdziale II pkt. 4 Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: gostyniński Miejscowość: Sanniki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”

Przedmiot zamówienia

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 163/2003 poz. 1568 z późn. Zm.) , w tym w szczególności:
1) wsparcie merytoryczne Zamawiającego w procesie weryfikacji opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz dokumentacji przetargowej dot. wykonania robót budowlanych i prac konserwatorsko-restauratorskich;
2) reprezentowanie Zamawiającego, jako inwestora na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem, przepisami prawa, umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego;
3) prowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych elementów obiektów lub ich części, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5) koordynacja robót poszczególnych branż;
6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwej oceny jakości procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów dokumentacji materiałów i wyrobów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót oraz potwierdzanie zgodności wykonania zakresu rzeczowego robót z założeniami projektowymi i umownymi;
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o ile wykonanie robót zgodnie z aktualną dokumentacją okazałoby się z jakichś uzasadnionych względów niemożliwe lub nieuzasadnione;
8) uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej, o ile takowe okażą się konieczne;
9) analiza dopuszczalności wprowadzania rozwiązań zamiennych z punktu widzenia umowy wiążącej Zamawiającego z Wykonawcą robót oraz z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
10) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich;
11) wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności;
12) uczestniczenie i prowadzenie Rad budowy, które odbywać się będą w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 1 tydzień, z udziałem m.in. inspektorów poszczególnych branż oraz przedstawicieli Zamawiającego, sporządzanie z niej protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiającemu. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową;(...)

Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały określone w rozdziale II pkt. 4 Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia – do 30 czerwca 2018roku.
2. Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od momentu przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót, poprzez realizację robót budowalnych i prac restauratorsko-konserwatorskich, aż po rozliczenie końcowe inwestycji wraz ze sporządzeniem Protokołu Odbioru Końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Minimalny poziom zdolności Wykonawcy:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, przy czym każda z tych usług powinna być wykonana na zadaniu obejmującym budowę, rozbudowę, remont lub przebudowę obiektu, w tym jedna z tych usług była wykonywana na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Osoby skierowane do realizacji zadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia i spełniają następujące wymagania:
a) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto, Inspektor w branży konstrukcyjno – budowalnej powinien posiadać doświadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru, na 2 inwestycjach polegających na budowie, przebudowie rozbudowie lub remoncie obiektu budowalnego o kubaturze 1000 m3 ;
b) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
c) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru robót sanitarnych w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
d) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru robót elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru konserwatorskiego – wymagania: osoba nadzorująca prace remontowo konserwatorskie zgodnie z ww. decyzją powinna posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), który stanowi „robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”
f) 1 osobę której powierzy nadzór nad instalacją oświetlenia i nagłośnienia (akustyki)
g) 1 osobą której powierzy nadzór nad montażem pompy ciepła i solarów – osoba taka powinna posiadać stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE WYKONAWCY SKŁADAJĄ WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą:
1) Wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zadania, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania
2) Dokumenty potwierdzające, że osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zadania, posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia.
3) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
4) Dowody określające czy te zamówienia (usługi) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonywane. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienie wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego ich wykonania.
5) Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1: Cena - C
Waga – 60 %
Opis sposobu oceny:
Ilość punktów „C” =

ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH"

ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH"

kompletna dokumentacja do pobrania w PDF/doc:

ogloszenie20170623.pdf
siwz20170623.pdf
zalacznik-nr-01.doc
zalacznik-nr-02.doc
zalacznik-nr-03.doc
zalacznik-nr-04.doc
zalacznik-nr-05.doc
zalacznik-nr-06.doc
zalacznik-nr-07.doc
zalacznik-nr-08-umowa.pdf

muszla koncertowa branża elektryczna
1stropis.pdf
e-01.pdf
e-02.pdf
e-03.pdf
e-04.pdf
e-05.pdf
e-06.pdf
e-07.pdf
e-08.pdf
e-09.pdf
e-10.pdf
e-11.pdf

muszla koncertowa branża elektryczna PBZ
1stropis.pdf
e-01.pdf
e-02.pdf
e-03.pdf
e-04.pdf
e-05.pdf
e-06.pdf
e-07.pdf
e-08.pdf
e-09.pdf
e-10.pdf
e-11.pdf

muszla koncertowa branża sanitarna
1stropis.pdf
is-01.pdf
is-02.pdf
is-03.pdf
is-04.pdf
is-05.pdf
is-06.pdf
is-07.pdf
is-08.pdf
is-09.pdf
is-10.pdf
is-11.pdf
is-12.pdf
is-13.pdf
is-14.pdf
is-15.pdf

muszla koncertowa branża sanitarna PBZ
1stropis.pdf
is-01.pdf
is-02.pdf
is-03.pdf
is-04.pdf
is-05.pdf
is-06.pdf
is-07.pdf
is-08.pdf
is-09.pdf
is-10.pdf
is-11.pdf
is-12.pdf
is-13.pdf
is-14.pdf
is-15.pdf

muszla koncertowa dokumentacja
przedmiar-branzabudowlana-kosztykwalifikowane.pdf
przedmiar-branzabudowlana-kosztyniekwalifikowane.pdf
przedmiar-branzaelektryczna-kosztykwalifikowane.pdf
przedmiar-branzaelektryczna-kosztyniekwalifikowane.pdf
przedmiar-branzasanitarna-kosztykwalifikowane.pdf
przedmiar-branzasanitarna-kosztyniekwalifikowane.pdf
stwior-muszlakoncertowa.pdf
stwior-wod-kanc.o.klima.pdf

wyposazenie i inne dokumenty
s22c-6e17062311560.pdf
s22c-6e17062311570.pdf
s22c-6e17062311571.pdf
s22c-6e17062311572.pdf
s22c-6e17062311573.pdf
s22c-6e17062311574.pdf
s22c-6e17062311580.pdf
s22c-6e17062311581.pdf

muszla koncertowa pw
1stropis.pdf
a-01.pdf
a-02.pdf
a-03.pdf
a-04.pdf
a-05.pdf
a-06.pdf
a-07.pdf
a-08.pdf
a-09.pdf
a-10.pdf
a-11.pdf
a-12.pdf
a-13.pdf
a-14.pdf
a-15.pdf
a-16.pdf
k-01.pdf
k-02.pdf
k-03.pdf
k-04.pdf
k-05.pdf
k-06.pdf
z-01.pdf
z-02.pdf

muszla koncertowa pzb
1stropis.pdf
a-01.pdf
a-02.pdf
a-03.pdf
a-04.pdf
a-05.pdf
a-06.pdf
a-07.pdf
a-08.pdf
a-09.pdf
a-10.pdf
a-11.pdf
a-12.pdf
a-13.pdf
a-14.pdf
a-15.pdf
a-16.pdf
a-17.pdf
a-18.pdf
k-01.pdf
k-02.pdf
k-03.pdf
k-04.pdf
k-05.pdf
k-06.pdf
z-01.pdf
z-02.pdf

ogrodzenie
deczyjabudowlana.pdf
przedmiar-ogrodzenie.pdf
twior-ogrodzenie.pdf

ogrodzenie PBZ
1stropis.pdf
z-01.pdf

ogrodzenie pw
1stopis.pdf
a-01.pdf
a-02.pdf
a-03.pdf
a-04.pdf
a-05.pdf
a-06.pdf
a-07.pdf
a-08.pdf
a-09.pdf
a-10.pdf
a-11.pdf
a-12.pdf
a-13.pdf
a-14.pdf
a-15.pdf
a-16.pdf
a-17.pdf
a-18.pdf
a-18a.pdf
a-19.pdf
a-20.pdf
a-21.pdf
a-22.pdf
a-23.pdf
a-24.pdf
a-25.pdf
a-26.pdf
a-27.pdf
a-28.pdf
a-29.pdf
a-30.pdf
a-31.pdf
a-32.pdf
a-33.pdf
a-34.pdf
a-35.pdf
a-36.pdf
a-37.pdf
a-38.pdf
a-39.pdf
a-40.pdf
a-41.pdf
a-42.pdf
a-43.pdf
a-44.pdf
a-45.pdf
a-46.pdf
a-47.pdf
a-48.pdf
a-49.pdf
a-50.pdf
a-51.pdf
a-52.pdf
a-53.pdf
a-54.pdf
a-55.pdf
a-56.pdf
a-57.pdf
a-58.pdf
a-59.pdf
a-60.pdf
z-01.pdf

ogrodzenie pbz tom II
1stropis.pdf
a-01.pdf
a-02.pdf
a-03.pdf
a-04.pdf
a-05.pdf
a-06.pdf
a-07.pdf
a-08.pdf
a-09.pdf
a-10.pdf
a-11.pdf
a-12.pdf
a-13.pdf
a-14.pdf
a-15.pdf
a-16.pdf
a-17.pdf
a-18.pdf
a-18a.pdf
a-19.pdf
a-20.pdf
a-21.pdf
a-22.pdf
a-23.pdf
a-24.pdf
a-25.pdf
a-26.pdf
a-27.pdf
a-28.pdf
a-29.pdf
a-30.pdf
a-31.pdf
a-32.pdf
a-33.pdf
a-34.pdf
a-35.pdf
a-36.pdf
a-37.pdf
a-38.pdf
a-39.pdf
a-40.pdf
a-41.pdf
a-42.pdf
a-43.pdf
a-44.pdf
a-45.pdf
a-46.pdf
a-47.pdf
a-48.pdf
a-49.pdf
a-50.pdf
a-51.pdf
a-52.pdf
a-53.pdf
a-54.pdf
a-55.pdf
a-56.pdf
a-57.pdf
a-58.pdf
a-59.pdf
a-60.pdf
z-01.pdf

 

wszystkie dokumenty w jednym pliku ZIP

Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"

Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"

Wybór inżyniera wsparcia technicznego - nadzory inwestorskie

dokument PDF 1 - ogłoszenie

dokument PDF 2 - zapytanie

dokument PDF 3 - załączniki