OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach: ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
 

kompletna dokumentacja do pobrania w PDF/doc:


ogłoszenie, siwz, załaczniki
ogloszenie.pdf
siwz-roboty-budowlane.pdf
zalacznik-nr-1.docx
zalacznik-nr-2.doc
zalacznik-nr-3.doc
zalacznik-nr-4.doc
zalacznik-nr-5.docx
zalacznik-nr-6.doc
zalacznik-nr-7-umowa.doc

muszla koncertowa branża elektryczna
1STROPIS.pdf
E-01.pdf
E-02.pdf
E-03.pdf
E-04.pdf
E-05.pdf
E-06.pdf
E-07.pdf
E-08.pdf
E-09.pdf
E-10.pdf
E-11.pdf

muszla koncertowa branża elektryczna PBZ
1STROPIS.pdf
E-01.pdf
E-02.pdf
E-03.pdf
E-04.pdf
E-05.pdf
E-06.pdf
E-07.pdf
E-08.pdf
E-09.pdf
E-10.pdf
E-11.pdf

muszla koncertowa branża sanitarna
1stropis.pdf
IS-01.pdf
IS-02.pdf
IS-03.pdf
IS-04.pdf
IS-05.pdf
IS-06.pdf
IS-07.pdf
IS-08.pdf
IS-09.pdf
IS-10.pdf
IS-11.pdf
IS-12.pdf
IS-13.pdf
IS-14.pdf
IS-15.pdf

muszla koncertowa branża sanitarna PBZ
1STROPIS.pdf
IS-01.pdf
IS-02.pdf
IS-03.pdf
IS-04.pdf
IS-05.pdf
IS-06.pdf
IS-07.pdf
IS-08.pdf
IS-09.pdf
IS-10.pdf
IS-11.pdf
IS-12.pdf
IS-13.pdf
IS-14.pdf
IS-15.pdf

muszla koncertowa dokumentacja
PRZEDMIAR-BRANZABUDOWLANA-KOSZTYKWALIFIKOWANE.pdf
PRZEDMIAR-BRANZABUDOWLANA-KOSZTYNIEKWALIFOKOWANE.pdf
PRZEDMIAR-BRANZAELEKTRYCZNA-KOSZTYKWALIFIKOWANE.pdf
PRZEDMIAR-BRANZAELEKTRYCZNA-KOSZTYNIEKWALIFIKOWANE.pdf
PRZEDMIAR-BRANZASANITARNA-KOSZTYKWALIFIKOWANE.pdf
PRZEDMIAR-BRANZASANITARNA-KOSZTYNIEKWALIFIKOWANE.pdf
STWiOR-MUSZLAKONCERTOWA.pdf
STWiOR-WOD-KANC.O.KLIMA.pdf

wyposażenie i inne dokumenty
zestawienie-system-podestow-estradowych.pdf
parametry-agregatu-pradotworczego.pdf
zestawienie-wykaz-wyposazenia-muszli-koncertowej.pdf
zestawienie-parametry-platformy-dla-osob-niepelnosprawnych.pdf


muszla koncertowa pw
1stropis.pdf
a-01.pdf
a-02.pdf
a-03.pdf
a-04.pdf
a-05.pdf
a-06.pdf
a-07.pdf
a-08.pdf
a-09.pdf
a-10.pdf
a-11.pdf
a-12.pdf
a-13.pdf
a-14.pdf
a-15.pdf
a-16.pdf
k-01.pdf
k-02.pdf
k-03.pdf
k-04.pdf
k-05.pdf
k-06.pdf
z-01.pdf
z-02.pdf

muszla koncertowa pzb
1stropis.pdf
a-01.pdf
a-02.pdf
a-03.pdf
a-04.pdf
a-05.pdf
a-06.pdf
a-07.pdf
a-08.pdf
a-09.pdf
a-10.pdf
a-11.pdf
a-12.pdf
a-13.pdf
a-14.pdf
a-15.pdf
a-16.pdf
a-17.pdf
a-18.pdf
k-01.pdf
k-02.pdf
k-03.pdf
k-04.pdf
k-05.pdf
k-06.pdf
z-01.pdf
z-02.pdf

ogrodzenie
Deczyjabudowlana.pdf
PRZEDMIAR-OGRODZENIE.pdf
STWiOR-OGRODZENIE.pdf

ogrodzenie PBZ
1stropis.pdf
Z-01.pdf

ogrodzenie pw
1stopis.pdf
a-01.pdf
a-02.pdf
a-03.pdf
a-04.pdf
a-05.pdf
a-06.pdf
a-07.pdf
a-08.pdf
a-09.pdf
a-10.pdf
a-11.pdf
a-12.pdf
a-13.pdf
a-14.pdf
a-15.pdf
a-16.pdf
a-17.pdf
a-18.pdf
a-18a.pdf
a-19.pdf
a-20.pdf
a-21.pdf
a-22.pdf
a-23.pdf
a-24.pdf
a-25.pdf
a-26.pdf
a-27.pdf
a-28.pdf
a-29.pdf
a-30.pdf
a-31.pdf
a-32.pdf
a-33.pdf
a-34.pdf
a-35.pdf
a-36.pdf
a-37.pdf
a-38.pdf
a-39.pdf
a-40.pdf
a-41.pdf
a-42.pdf
a-43.pdf
a-44.pdf
a-45.pdf
a-46.pdf
a-47.pdf
a-48.pdf
a-49.pdf
a-50.pdf
a-51.pdf
a-52.pdf
a-53.pdf
a-54.pdf
a-55.pdf
a-56.pdf
a-57.pdf
a-58.pdf
a-59.pdf
a-60.pdf
z-01.pdf

ogrodzenie pbz tom II
1stropis.pdf
a-01.pdf
a-02.pdf
a-03.pdf
a-04.pdf
a-05.pdf
a-06.pdf
a-07.pdf
a-08.pdf
a-09.pdf
a-10.pdf
a-11.pdf
a-12.pdf
a-13.pdf
a-14.pdf
a-15.pdf
a-16.pdf
a-17.pdf
a-18.pdf
a-18a.pdf
a-19.pdf
a-20.pdf
a-21.pdf
a-22.pdf
a-23.pdf
a-24.pdf
a-25.pdf
a-26.pdf

a-27.pdf
a-28.pdf
a-29.pdf
a-30.pdf
a-31.pdf
a-32.pdf
a-33.pdf
a-34.pdf
a-35.pdf
a-36.pdf
a-37.pdf
a-38.pdf
a-39.pdf
a-40.pdf
a-41.pdf
a-42.pdf
a-43.pdf
a-44.pdf
a-45.pdf
a-46.pdf
a-47.pdf
a-48.pdf
a-49.pdf
a-50.pdf
a-51.pdf
a-52.pdf
a-53.pdf
a-54.pdf
a-55.pdf
a-56.pdf
a-57.pdf
a-58.pdf
a-59.pdf
a-60.pdf
z-01.pdf

 

wszystkie dokumenty w jednym pliku ZIP

Informacja o unieważnieniu przetargu ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

Informacja o unieważnieniu przetargu ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

plik do pobrania w formacie PDF

Informacja z sesji otwarcia ofert ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

Informacja z sesji otwarcia ofert ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

plik do pobrania w formacie PDF

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym w ramach zadania „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym w ramach zadania „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w części dotyczącej wyposażenia muszli koncertowej i w części „wyposażenie i inne dokumenty” poniższe pliki stanowiące załączniki do SIWZ:
http://ecasanniki.pl/images/ZamowieniaPubliczne/20170623/wyposazenie-i-inne/S22C-6e17062311571.pdf
http://ecasanniki.pl/images/ZamowieniaPubliczne/20170623/wyposazenie-i-inne/S22C-6e17062311572.pdf
http://ecasanniki.pl/images/ZamowieniaPubliczne/20170623/wyposazenie-i-inne/S22C-6e17062311574.pdf
http://ecasanniki.pl/images/ZamowieniaPubliczne/20170623/wyposazenie-i-inne/S22C-6e17062311580.pdf
http://ecasanniki.pl/images/ZamowieniaPubliczne/20170623/wyposazenie-i-inne/S22C-6e17062311581.pdf


zastępuje przez nowe pliki (w załączeniu, do pobrania poniżej):
naglosnienie-estradowe.pdf
oswietlenie-rozdzielnie-konstrukcje-i-podesty.pdf
s22c-6e17062311560.pdf
s22c-6e17062311570.pdf
s22c-6e17062311573.pdf

Zmiana ogłoszenia - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach".

Zmiana ogłoszenia - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego
"Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach".

W związku z  przygotowywaną zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 2 sierpnia 2017 r. W związku z tym wprowadza się zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

„X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 2 sierpnia 2017r., o godz. 10:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.”

 

„XII. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERTY.

2.5. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: Oferta w postępowaniu na ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH” – nie otwierać do dnia 2 sierpnia 2017 r., godz. 10:15.”

 

„XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 2 sierpnia 2017r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-450 Sanniki, pokój nr 37 (Sekretariat).

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 2 sierpnia 2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w ust. 1.”

 

linki i pliki:

https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406/Preview/37ce8b0e-8f42-4518-8866-e77ab0a037c6

ogloszenie20170726-01.pdf

siwz-poprawki.doc

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego” Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikac

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego” Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.

 

W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Dziękujemy za 6 szt. przedmiarów w .ath. Brak jest jeszcze przedmiaru ogrodzenia. Prośba o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ

1. Zamawiający udostępnia przedmiary w zakresie  remontu ogrodzenia w formacie programu kosztorysowego z rozszerzeniem ath.

plik ath ogrodzenie-sanniki.ath do pobrania

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego” Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikac

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego” Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.

W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Czy należy w wycenie uwzględnić koszty związane z zajęciami terenu wzdłuż ogrodzenia? Czy może jest ta kwestia uregulowana z właścicielami i sąsiadami?

2. Czy w wycenie uwzględnić koszty związane z zabezpieczeniem zieleni, ewentualnie jej usunięciem? Czy możliwe są wycinki kolidujących z robotami gałęzi, drzew?

3. Czy ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, które mogą wystąpić w okresie jesienno- zimowym, będzie możliwość przedłużenia terminu realizacji prac?


ODPOWIEDZI:

1. Czy należy w wycenie uwzględnić koszty związane z zajęciami terenu wzdłuż ogrodzenia? Czy może jest ta kwestia uregulowana z właścicielami i sąsiadami?

Zamawiający informuje iż należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego wzdłuż ogrodzenia.

2. Czy w wycenie uwzględnić koszty związane z zabezpieczeniem zieleni, ewentualnie jej usunięciem? Czy możliwe są wycinki kolidujących z robotami gałęzi, drzew?

Zamawiający informuje iż w wycenie należy uwzględnić koszty związane z zabezpieczeniem zieleni, ewentualnym jej usunięciem oraz wykonania nasadzeń  zastępczych. Wycinka kolidujących z robotami gałęzi i drzew możliwa

jest po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

3. Czy ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, które mogą wystąpić w okresie jesienno- zimowym, będzie możliwość przedłużenia terminu realizacji prac?

Zamawiający informuje iż wszystkie ewentualne zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego” Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikac

W dniu 17 lipca 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1.Prosimy o udostępnienie przez Państwa plików przedmiarowych w formacie programu kosztorysowego Norma t. j. z rozszerzeniem .ath?

2.Czy w zakresie zadania jest wycena całości wyposażenia, wymienionego w dokumentacji, czy tylko to wyposażenie, które znajduje się w przedmiarach? Czy zatem możliwa jest zmiana ilości oraz dopisywanie nowych pozycji przedmiarowych?

3.Informujemy, że rysunki K-6 i A-14 z projektu wykonawczego muszli są nieprawidłowe. Prośba o zamieszczenie prawidłowych rysunków.

4.Jaką długość powinny mieć przedłużacze do zasilania estradowego?

5.W jaki sposób zostały podzielone prace na roboty kwalifikowane i nie kwalifikowane? Chodzi konkretnie o listę wyposażenia i nowe pozycje, które trzeba będzie zakwalifikować do robót kwalifikowanych, bądź nie kwalifikowanych.

6.Jakie są wymiary następujących mebli (Długość, Szerokość, Wysokość) a) szafka nocna – 8 szt. b) biurko – 6 szt. c) szafa – 7 szt. d) stolik – 1 szt. Ww. pozycje są ujęte w wykazie wyposażenia muszli koncertowej.

7.Szafa - 7 sztuk. Jakie są podziały wysokości frontów?

8.Jak mają być zabezpieczone elementy metalowe ogrodzeń t.j. część B i C1 oraz bramy np. stalowe ocynkowane, czy też dodatkowo lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL?

9.Czy sztukateria może być wykonana z gotowych elementów twardego styropianu, osiatkowanego, pokrytego tynkiem?

 

ODPOWIEDZI:

1.Prosimy o udostępnienie przez Państwa plików przedmiarowych w formacie programu kosztorysowego Norma t. j. z rozszerzeniem .ath?

Zamawiający udostępnia pliki przedmiarowe w formacie programu kosztorysowego Norma z rozszerzeniem ath.

sannikiscena-budowlane3dowpop.ath
sannikiscena-budowlane3poz.ath
sannikiscena-instalacjeelekrtyczne3dow.ath
sannikiscena-instalacjeelekrtyczne3poz.ath
sannikiscena-instalacjesanitarne3dow.ath
sannikiscena-instalacjesanitarne3poz.ath

WSZYSTKO W JEDNYM PLIKU

2.Czy w zakresie zadania jest wycena całości wyposażenia, wymienionego w dokumentacji, czy tylko to wyposażenie, które znajduje się w przedmiarach? Czy zatem możliwa jest zmiana ilości oraz dopisywanie nowych pozycji przedmiarowych?

W zakresie zadania jest wycena całości wyposażenia wymienionego w dokumentacji, a nie tylko to wyposażenie, które znajduje się w przedmiarach. Możliwa jest zmiana ilości oraz dopisywanie nowych pozycji przedmiarowych.

3. Informujemy, że rysunki K-6 i A-14 z projektu wykonawczego muszli są nieprawidłowe. Prośba o zamieszczenie prawidłowych rysunków.

Zamawiający informuje iż rysunki K-6 oraz A-14 zamieszczone w SIWZ  załączniki dokumentacji technicznej   są prawidłowe.

4. Jaką długość powinny mieć przedłużacze do zasilania estradowego?

2 szt. przedłużacz 3 fazowy 63 A ( 1 sztuka co najmniej 30 mb, 1 sztuka co najmniej 70 mb)

3 sztuki przedłużaczy 3 fazowy 32 A ( 2 sztuki co najmniej 30 mb, 1 sztuka co najmniej 40 mb)

5 sztuk przedłużacz 1 fazowy 16 A ( 1 sztuka co najmniej 40 mb, 2 sztuki co najmniej 30 mb, 2 sztuki co najmniej 20 mb)

5.W jaki sposób zostały podzielone prace na roboty kwalifikowane i nie kwalifikowane? Chodzi konkretnie o listę wyposażenia i nowe pozycje, które trzeba będzie zakwalifikować do robót kwalifikowanych, bądź nie kwalifikowanych.

Zamawiający informuje iż roboty niekwalifikowalne dotyczą nadbudowy muszli koncertowej ( I piętro), pozostałe roboty są robotami kwalifikowanymi.

6.Jakie są wymiary następujących mebli (Długość, Szerokość, Wysokość) a) szafka nocna – 8 szt. b) biurko – 6 szt. c) szafa – 7 szt. d) stolik – 1 szt. Ww. pozycje są ujęte w wykazie wyposażenia muszli koncertowej.

Zamawiający informuje iż wymiary mebli których dotyczy pytanie jest następująca:

szafka nocna 35x55 cm wysokość 63 cm, biurko 50x110 cm, wysokość 76 cm, szafa 159x65x280 cm, stolik 70x 140 cm wysokość 74 cm.

7.Szafa – 7 sztuk. Jakie są podziały wysokości frontów?

Zamawiający informuje iż podział wysokości frontów jest następujący: cokół 15 cm, fronty dolne 45 cm, fronty główne 170 cm, fronty górne 50 cm.

8.Jak mają być zabezpieczone elementy metalowe ogrodzeń t.j. część B i C1 oraz bramy np. stalowe ocynkowane, czy też dodatkowo lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL?

Dopuszcza się zabezpieczenie elementów stalowych np. poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Oczyszczenie elementów i  kolorystykę należy zastosować zgodnie z projektem .

9.Czy sztukateria może być wykonana z gotowych elementów twardego styropianu, osiatkowanego, pokrytego tynkiem?

Wszystkie elementy sztukaterii należy wykonać zgodnie z projektem, NIE DOPUSZCZA się elementów zastępczych .

Informacja o wyborze wykonawcy - wybór inżyniera wsparcia technicznego - nadzory inwestorskie

Informacja o wyborze wykonawcy - wybór inżyniera wsparcia technicznego – nadzory inwestorskie

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

B&ES M. Leszczyński i Z. Frankowski, Bogucin 84, 87-811 Fabianki
Data wpłynięcia oferty: 07.07.2017 r.
Cena oferty: 67.896,00 PLN
 
 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-07-2017

 

Nazwa zamawiającego

EUROPEJSKIE CENTRUM ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH

Numer ogłoszenia

1041942

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać:
a) w formie pisemnej pod adresem: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, 09-540 Sanniki, ul. Warszawska 142,
2. Oferty należy złożyć do dnia 07.07.2017 r. do godziny 10:00 na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: 07.07.2017 r., godz. 10:30, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, 09-540 Sanniki, ul. Warszawska 142, Sekretariat (pokój nr 37)
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszego Zapytania Ofertowego. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w rozdziale V niniejszego Zapytania Ofertowego.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
10. Cena oferty winna być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, cyfrowo (liczbą) i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem stawki VAT.
11. Cena oferty winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.
12. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji porozumiewać się mogą za pomocą korespondencji email – adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
13. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez osobiste złożenie pisma w siedzibie Zamawiającego, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki (pokój nr 37) albo przesłanie listu poleconego pocztą tradycyjną.
14.Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
15.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej na której zostało opublikowane zapytanie ofertowe.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Szymski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 24 268 11 08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.
2. Szczegółowy zakres robót objętych pełnieniem nadzoru inwestorskiego został opisany w Zapytaniu Ofertowym.
3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 163/2003 poz. 1568 z późn. Zm.) , w tym w szczególności:1) wsparcie merytoryczne Zamawiającego w procesie weryfikacji opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz dokumentacji przetargowej dot. wykonania robót budowlanych i prac konserwatorsko-restaurotorskich;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;
3) prowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych elementów obiektów lub ich części, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5) koordynacja międzybranżowa inspektorów nadzoru;
6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwej oceny jakości procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów dokumentacji materiałów i wyrobów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót oraz potwierdzanie zgodności wykonania zakresu rzeczowego robót z założeniami projektowymi i umownymi;
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o ile wykonanie robót zgodnie z aktualną dokumentacją okazałoby się z jakichś uzasadnionych względów niemożliwe lub nieuzasadnione;
8) uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej, o ile takowe okażą się konieczne;
9) analiza dopuszczalności wprowadzania rozwiązań zamiennych z punktu widzenia umowy wiążącej Zamawiającego z Wykonawcą robót oraz z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
10) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich;
11) zapewnienie ciągłości nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie niezbędnej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności lub robót. Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich, objętych nadzorem;
12) uczestniczenie i prowadzenie Rad budowy, które odbywać się będą w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 1 tydzień, z udziałem m.in. inspektorów poszczególnych branż oraz przedstawicieli Zamawiającego, sporządzanie z niej protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiającemu. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową; (...)
Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały określone w rozdziale II pkt. 4 Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: gostyniński Miejscowość: Sanniki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.

Przedmiot zamówienia

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 163/2003 poz. 1568 z późn. Zm.) , w tym w szczególności:1) wsparcie merytoryczne Zamawiającego w procesie weryfikacji opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz dokumentacji przetargowej dot. wykonania robót budowlanych i prac konserwatorsko-restaurotorskich;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;
3) prowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych elementów obiektów lub ich części, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5) koordynacja międzybranżowa inspektorów nadzoru;
6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwej oceny jakości procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów dokumentacji materiałów i wyrobów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót oraz potwierdzanie zgodności wykonania zakresu rzeczowego robót z założeniami projektowymi i umownymi;
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o ile wykonanie robót zgodnie z aktualną dokumentacją okazałoby się z jakichś uzasadnionych względów niemożliwe lub nieuzasadnione;
8) uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej, o ile takowe okażą się konieczne;
9) analiza dopuszczalności wprowadzania rozwiązań zamiennych z punktu widzenia umowy wiążącej Zamawiającego z Wykonawcą robót oraz z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
10) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich;
11) zapewnienie ciągłości nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie niezbędnej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności lub robót. Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich, objętych nadzorem; (...)
Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały określone w rozdziale II pkt. 4 Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia – do 30 czerwca 2018roku.
2. Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od momentu przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót, poprzez realizację robót budowalnych i prac restauratorsko-konserwatorskich, aż po rozliczenie końcowe inwestycji wraz ze sporządzeniem Protokołu Odbioru Końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Minimalny poziom zdolności Wykonawcy:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, przy czym każda z tych usług powinna być wykonana na zadaniu obejmującym budowę, rozbudowę, remont lub przebudowę obiektu, w tym jedna z tych usług była wykonywana na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia i spełniają następujące wymagania:
a) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto, Inspektor w branży konstrukcyjno – budowalnej powinien posiadać doświadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru, na 2 inwestycjach polegających na budowie, przebudowie rozbudowie lub remoncie obiektu budowalnego o kubaturze 1000 m3 ;
b) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
c) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru robót sanitarnych w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
d) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru robót elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) 1 osobę, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru konserwatorskiego – wymagania: osoba nadzorująca prace remontowo konserwatorskie zgodnie z ww. decyzją powinna posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), który stanowi „robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”
f) 1 osobę, której powierzy nadzór nad instalacją oświetlenia i nagłośnienia scenicznego (akustyki) – która nadzoruje lub nadzorowała prace przy realizacji instalacji oświetlenia i nagłośnienia scenicznego (akustyki). Zamawiający uzna warunek za spełniony w formie oświadczenia oferenta z wskazaniem obiektu lub inwestycji, w której ten nadzór był lub jest wykonywany,
g) 1 osobą, której powierzy nadzór nad montażem pompy ciepła i solarów – która nadzoruje lub nadzorowała prace przy realizacji montażu pompy ciepła i solarów. Zamawiający uzna warunek za spełniony w formie oświadczenia oferenta z wskazaniem obiektu lub inwestycji, w której ten nadzór był lub jest wykonywany.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Dodatkowe warunki

. Zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE WYKONAWCY SKŁADAJĄ WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą:
1) Wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zadania, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania
2) Dokumenty potwierdzające, że osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zadania, posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia.
3) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
4) Dowody określające czy te zamówienia (usługi) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonywane. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienie wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego ich wykonania.
5) Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1: Cena - C
Waga – 60 %
Opis sposobu oceny:
Ilość punktów „C” =

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W S

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Ogłoszenie nr 500003593-N-2017 z dnia 13-07-2017 r.
Sanniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537701-N-2017
Data: 13/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Krajowy numer identyfikacyjny 14032913100000, ul. ul. Warszawska  142, 09540   Sanniki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 268 11 08, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 24 268 11 08.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219). Adres: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że: 1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: a) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru zabytków; b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda (słownie: trzy miliony złotych); c) 1 robotę budowlaną obejmującą montaż kolektorów słonecznych; d) 1 usługę związaną z montażem systemu nagłaśniającego przeznaczonego do nagłośnienia przestrzeni dla 1000 osób; e) 1 usługę związaną z montażem systemu oświetleniowego scenicznego. Zamawiający dopuszcza, aby ww. roboty budowlane/usługi były wykonane w ramach jednej lub kilku umów. Użyte przez Zamawiającego pojęcia budowy, rozbudowy, remontu, przebudowy, obiektu budowlanego należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w ustawie Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. W przypadku, gdy wartość robót budowlanych/usług wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). 1.2.2. dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby, które będą pełnić funkcję: a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, posiadającego co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie przy kierowaniu 2 robotami budowlanymi związanymi z remontem, budową, przebudową lub rozbudową budynku o wartości min. 3.000.000,00 zł brutto każda oraz posiadająca co najmniej 18-sto miesięczne doświadczenie zawodowe biorąc udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, b) Kierownika prac restauratorskich oraz prac konserwatorskich posiadającego kwalifikacje o których mowa w przepisach art. 37a albo 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1445 ze zmianami) c) Kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót elektrycznych, d) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót sanitarnych, e) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowalnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót telekomunikacyjnych, e) osoby odpowiedzialnej za montaż światła scenicznego, posiadającej doświadczenie w operowaniu światłem scenicznym podczas koncertu plenerowego, w którym uczestniczyło około 1000 osób; f) osoby odpowiedzialnej za akustykę, posiadającej doświadczenie w realizacji koncertu plenerowego, w których uczestniczyło około 1000 osób. Zamawiający informuje, iż doświadczenie mierzone w latach będzie liczone jako rzeczywiste pełnienie funkcji na poszczególnych budowach, w związku z czym przy obliczaniu nie będzie brane pod uwagę pełnienie funkcji w tym samym czasie na różnych budowach. Zamawiający dopuszcza również możliwość łączenia funkcji Kierownika Budowy z Kierownikiem robót. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że: 1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: a) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru zabytków; b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda (słownie: trzy miliony złotych); c) 1 robotę budowlaną obejmującą montaż kolektorów słonecznych; d) 1 usługę związaną z montażem systemu nagłaśniającego przeznaczonego do nagłośnienia przestrzeni dla 1000 osób; e) 1 usługę związaną z montażem systemu oświetleniowego scenicznego. Zamawiający dopuszcza, aby ww. roboty budowlane/usługi były wykonane w ramach jednej lub kilku umów. Użyte przez Zamawiającego pojęcia budowy, rozbudowy, remontu, przebudowy, obiektu budowlanego należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w ustawie Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. W przypadku, gdy wartość robót budowlanych/usług wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). 1.2.2. dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby, które będą pełnić funkcję: a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, posiadającego co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie przy kierowaniu 2 robotami budowlanymi związanymi z remontem, budową, przebudową lub rozbudową budynku o wartości min. 3.000.000,00 zł brutto każda oraz posiadająca co najmniej 18-sto miesięczne doświadczenie zawodowe biorąc udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, b) Kierownika prac restauratorskich oraz prac konserwatorskich posiadającego kwalifikacje o których mowa w przepisach art. 37a albo 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1445 ze zmianami) c) Kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót elektrycznych, d) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót sanitarnych, e) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowalnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót telekomunikacyjnych, e) osoby odpowiedzialnej za montaż światła scenicznego, posiadającej doświadczenie w operowaniu światłem scenicznym podczas koncertu plenerowego, w którym uczestniczyło około 1000 osób; f) osoby odpowiedzialnej za akustykę, posiadającej doświadczenie w realizacji koncertu plenerowego, w których uczestniczyło około 1000 osób. Zamawiający informuje, iż doświadczenie mierzone w latach będzie liczone jako rzeczywiste pełnienie funkcji na poszczególnych budowach, w związku z czym przy obliczaniu nie będzie brane pod uwagę pełnienie funkcji w tym samym czasie na różnych budowach. Zamawiający dopuszcza również możliwość łączenia funkcji Kierownika Budowy z Kierownikiem robót. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).

 

ogłoszenie w pliku PDF