Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chop

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Plik PDF do pobrania:
20171222-oranzeria02.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert - przetarg bezwarunkowy na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryde

Informacja z sesji otwarcia ofert - przetarg bezwarunkowy na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Plik PDF do pobrania:
20171222-oranzeria01.pdf

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

W dniu 18. grudnia 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Po czyjej stronie będzie sporządzenie planu ochrony (pełna dokumentacja) oraz jej uzgodnienie?
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż sporządzenie planu ochrony (impreza masowa) oraz uzgodnienie będzie po stronie Wykonawcy zamówienia.

2. Czy wymóg zatrudnienia w ramach umowy o pracę dotyczy również pracowników ochrony zatrudnionych przez 5 miesięcy po 8 h?
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż wymóg zatrudnienia w ramach umowy o pracę dotyczy wszystkich pracowników ochrony realizujących przedmiotowe zamówienie.

3. Proszę o doprecyzowanie ile referencji jest potrzebnych do uzyskania 40 pkt? Rozdział III, pkt.2, ppkt.2 tabela wiersz 4 (wiersze 3 i 4 mówią o tej samej ilości referencji).
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż żeby otrzymać 40 pkt w kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenie wykonawcy niezbędne jest przedstawienie co najmniej 11 referencji. Omyłka pisarska w tym zakresie została sprostowana.

4. Czy można otrzymać formularze do wypełnienia wraz z załącznikami w formie edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia załączniki do SIWZ w formie edytowalnej za wyjątkiem Załącznika nr. 3 do SIWZ (projekt umowy).
zalacznik-nr.1-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.2-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-2a-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.4-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.5-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.6-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.7-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.8-do-siwz-ochrona-2018.doc

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sanni

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Pliki do pobrania:
ogloszenie-20171206-01.pdf
regulamin-20171206-01.pdf
formularz-oferty-20171206-01.pdf

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU - unieważnienie przetargu bezwarunkowego na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU - unieważnienie przetargu bezwarunkowego na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

dokument do pobrania: uniewaznienie20171204-01.pdf

Ogłoszenie przetargu bezwarunkowego na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sanni

Ogłoszenie przetargu bezwarunkowego na wybór operatora lokalu oranżerii
w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających
oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie
Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ogloszenie.pdf
regulamin.pdf
zal-1-do-regulaminu.pdf
zal-2-do-regulaminu.pdf
zal-3-do-regulaminu.pdf
zal-4-do-regulaminu.pdf
zal-5-do-regulaminu.pdf

ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWOPARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

Ogłoszenie nr 500057766-N-2017 z dnia 13-11-2017 r.
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach: ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWOPARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu PałacowoParkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562671-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500013749-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Krajowy numer identyfikacyjny 14032913100000, ul. ul. Warszawska  142, 09540   Sanniki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 268 11 08, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 24 268 11 08.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWOPARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ECA.2600.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”, polegająca na: a) wykonaniu robót budowlanych w ramach rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącej muszli koncertowej zlokalizowanej Zespołu Pałacowo-Parkowego im.” Fryderyka Chopina” w Sannikach na terenie wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem oraz zakup trwałego wyposażenia prowadzenia działalności kulturalnej, b) wykonaniu robót konserwatorsko-restauratorsko remontowanych przy modernizacji zabytkowego ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Parkowego im.” Fryderyka Chopina” w Sannikach wraz z częściową przebudową i ujednoliceniem architektury ogrodzenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4460802.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROBUDOWA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Orzechowa 25
Kod pocztowy: 02-244
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5486787.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5486787.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5486787.57
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 ogłoszenie do pobrania w pliku PDF

Więcej artykułów…

  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego zespołu pałacowo-park
  2. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH"
  3. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  4. Zmiana ogłoszenia - ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”
  5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”
  6. Informacja o unieważnieniu przetargu ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”
  7. Informacja z sesji otwarcia ofert ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”