Zmiana treści SIWZ

Sanniki, 2012-06-13

ECA.3410/4/2012

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.

  
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pkt. V.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:
„4. Dla potwierdzenia spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawcy składają:
4.1. Wykaz usług inwestora zastępczego lub Inżyniera  wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o zakresie, wartości i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 3.
4.2. Wykaz osób lub podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” w zakresie określonym w Rozdziale II, pkt II, ppkt 5, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności – Załącznik nr 4.
4.3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w zakresie inspektorów nadzoru inwestorskiego – wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do  wykonania zamówienia, oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz dołączeniem dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu – Załącznik nr 5.
4.4. Wykaz osób lub podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w zakresie rozliczeń wykonywania zadania pod nazwą: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – Załącznik nr 6.
4.5. Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazach Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
4.6. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom i całość zamówienia wykona w ramach działań swego przedsiębiorstwa lub zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – Załącznik nr 7.
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
4.7. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają       wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4.8. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których    wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł,  wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.9. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł

Zamawiający informuje wykonawców, iż w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmienia się termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Warszawskiej 169, budynek Urzędu Gminy w Sannikach (wejście od tyłu).
pokój numer nr 2, .do dnia 21.06.2012r  do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu do ich złożenia, czyli w dniu 21.06.2012r.
o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169,
 09-540 Sanniki, I piętro, sala posiedzeń w Urzędzie Gminy Sanniki.