Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego cz.2 – Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia

W dniu 07.12.2020 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia „ Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"- przetarg nieograniczony nr. ECA.ZP.2600.4.2020.

 

1.Czy przez analogiczne usługi w kryterium oceny ofert zamawiający przyjmuje wykonywanie lub wykonanie usług całodobowej ochrony na terenie obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków?

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w kryterium oceny ofert bierze pod uwagę wszystkie usługi ochrony osób i mienia udokumentowane dowodami realizowane lub zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat, a w przypadku krótszego prowadzenia działalności przez Wykonawcę przez okres prowadzenia działalności. Usługi muszą być zrealizowane lub obecnie realizowane w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy i mieć  wartość co najmniej 50 000 zł ( wartość usługi w stosunku rocznym). Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca musi udowodnić realizację co najmniej 3 usług ochrony osób i mienia w tym jedna musi być wykonana lub obecnie wykonywana na terenie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków o wartości co najmniej 50 000 zł (wartość usługi w stosunku rocznym). Każda kolejna usługa powyżej 3 jest dodatkowo punktowana wg skali podanej w SIWZ w kryterium oceny ofert, w tym również usługi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.