Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego – Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia

W dniu 06.12.2020 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia „ Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"- przetarg nieograniczony nr. ECA.ZP.2600.4.2020.

 

1.Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników w systemie mieszanym tzn. część roboczogodzin na podstawie umowy o pracę np. ¾ etatu i pozostałe roboczogodziny na podstawie umowy zlecenia?

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę, świadczące usługę w zakresie bezpośredniej ochrony obiektu były w okresie realizacji umowy zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art.22 paragraf 1 ustawy z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy ( Dz.U. 2020 poz.1320 t. j.), za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 r. poz.1596).

 

2.Proszę o potwierdzenie, że wszystkie roboczogodziny wypracowane przez pracowników ochrony mają być zrealizowane na podstawie umowy o pracę ?

 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak . Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby były zatrudnione na umowę o pracę, w związku z powyższym wszystkie roboczogodziny muszą być realizowane na podstawie takich umów.

 

 

3.Czy z uwagi na charakter i specyfikację usług ochrony osób i mienia Zamawiający dopuszczę realizację usługi przez kwalifikowanych pracowników ochrony z orzeczeniem o niepełnosprawności psychicznej lub fizycznej??

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy ochrony zatrudni przez Wykonawcę do świadczenia usługi w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Zamawiający jednocześnie informuje potencjalnych Oferentów iż teren obiektu jest bardzo rozległy około 11 hektarów,

ze względu na fakt iż pracownik ochrony wykonuje w ciągu służby kilka obchodów tego terenu powinien on być osobą o dobrej kondycji fizycznej bez ograniczeń ruchowych wynikających z jego stanu zdrowia.

 

4.Czy stanowiska pracy pracowników ochrony są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych??

 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, dyżurka ochrony nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

W dniu 07.12.2020 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia „ Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"- przetarg nieograniczony nr. ECA.ZP.2600.4.2020.

 

1.Czy w ubiegłym roku realizowana była usługa ochrony imprezy masowej przez firmę aktualnie świadczącą usługę?

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zgodnie z informacjami zawartymi w opublikowanym SIWZ niniejszego postępowania udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.  W/w pytanie nie dotyczy treści SIWZ prowadzonego postępowania.

 

2.Czy każda roboczogodzina pracowników ochrony ma być wypracowana na podstawie umowy o pracę?

 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak . Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby były zatrudnione na umowę o pracę, w związku z powyższym wszystkie roboczogodziny muszą być realizowane na podstawie takich umów.

 

3.Czy podczas trwania poprzedniego kontraktu Zamawiający weryfikował czas dojazdu, uzbrojenie i skład grupy interwencyjnej?

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zgodnie z informacjami zawartymi w opublikowanym SIWZ niniejszego postępowania udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.  W/w pytanie nie dotyczy treści SIWZ prowadzonego postępowania.

 

4.Czy Zamawiający przewiduje kary za spóźnienie się grupy interwencyjnej?

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w przypadku świadczenia usługi niezgodnie z umową zastrzega sobie możliwość nałożenia kary umownej, jest to zapisane w Załączniku nr. 3 do SIWZ  - Wzór umowy Paragraf 12 pkt.1