ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę i montaż wyposażenia wnętrz oraz konserwację elementów wyposażenia będących w posiadaniu Zamawiającego dla zadania pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Palacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach" w podziale na 4 moduły/ części.

Treść zawiadomienia - (.pdf)