Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 10.07.2012 r.

Sanniki: Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach
Numer ogłoszenia: 244018 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195630 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, faks 24 2777827.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorzadowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający informuje, iż Zespół Pałacowo Parkowy w Sannikach jest wpisany do rejestru zabytków w dniu 23.03.1962r, pod nr 9544462W. Ponadto informuje, że zadanie pn. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013, Działanie 6.1. Kultura, nr umowy RPMA.06.01.00 14 03508 00 wraz z aneksami, jest w trakcie realizacji. Wykonawca powinien zapoznać się z etapem przedmiotowej inwestycji. Z wykonawcą robót budowlanych Kontrakt został zawarty w dniu 31.12.2010r. Z wykonawcą podpisano aneks, a także umowy na roboty uzupełniające i dodatkowe. Termin wykonania robót budowlanych określono na dzień 31.10.2012r. I.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w następującym zakresie: 1.przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. 759 ze zm. na wykonanie dostawy i montażu wyposażenia oraz konserwacji elementów wyposażenia będących w posiadaniu Zamawiającego dla zadania pn. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz innych postępowań koniecznych dla wykonania zadania i uzyskania założonego celu zadania, określonego umową o finansowaniu ze środków europejskich. 2.wykonywanie funkcji należących do zakresu Zamawiającego, określonych w SIWZ i w umowie 3.sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie 4.wykonywanie obowiązków Inżyniera w rozumieniu Ogólnych Warunków Kontraktowych dla Budowy dla Robót Inżynieryjno Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego wydanie angielsko polskie niezmienione 2008 tłumaczenie wydania 1999 FIDIC 5.dokonanie rozliczeń rzeczowych i finansowych całego zadania 6.wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla wykonania zadania, po uzgodnieniu z Zamawiającym, chyba, że konieczne jest wykonanie tych czynności ze względu na groźbę poniesienia szkody przez Zamawiającego. II.ETAP I. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w punkcie I.1. Wykonawca dokona w szczególności: 1.sprawdzenia posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pod względem poprawności merytorycznej i kompletności oraz wymaganych przepisami uzgodnień, mając na względzie cel zadania inwestycyjnego, występuje do odpowiednichurzędów i innych instytucji o wydanie brakujących dokumentów 2.uzupełnienia i poprawienia opracowania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z projektantem w oparciu o przeprowadzone sprawdzenie dokumentacji posiadanej, 3.aktualizacji i uzupełnienia kosztorysów inwestorskich sporządzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4.opracowania lub doprowadzenie do opracowania formy elektronicznej posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, 5.przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pod nazwą Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w zakresie Dostawa i montaż wyposażenia wszystkich pomieszczeń Pałacu wraz z konserwacją i montażem elementów wyposażenia będących w posiadaniu Zamawiającego lub innych niezbędnych postępowań. 6.przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w punkcie 5, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 7.reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych w przypadku korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, 8.reprezentowania Zamawiającego we wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia umowy z Wykonawcą zadania wskazanego w punkcie 1. III.ETAP II. W zakresie wykonania zadania wskazanego w punkcie I.1. Wykonawca w szczególności; 1.dokona przekazania wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy robót, dostaw lub usług terenu budowy, dokumentacji projektowej i wszelkiej innej dokumentacji związanej z wykonaniem Zadania Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo Parkowego, dokumentów formalno prawnych oraz dziennika budowy, 2.bieżąco kontroluje i zatwierdza dokumenty rozliczeniowe i faktury pod względem merytorycznym oraz zgodności z ustaleniami umowy z Wykonawcą Zadania i przekazuje je Zamawiającemu, 3.przygotowuje wymagane dokumenty z realizacji zadania i wykonania umowy, zgodnie z wymogami Instrukcji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 2013 oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności, a także zgodnie z innymi wymaganiami w tym zakresie, 4.sporządza rozliczania rzeczowo finansowe inwestycji Zadania, z uwzględnieniem wymogów jednostek współfinansujących, dokonuje wszelkich innych rozliczeń związanych z wykonywaniem Zadania, 5.sporządza dowody przekazania przejęcia do majątku Zamawiającego środków trwałych dokumenty OT i PT i inne wymagane stosownymi normami prawnymi, zapewnia wydatkowanie przez Zamawiającego środków na wykonanie Zadania w sposób zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych, 7.sprawuje kompleksowy nadzór nad wykonaniem Zadania Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo Parkowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w zakresie nadzoru inwestorskiego, a w szczególności ustanawia inspektorów nadzoru we wszystkich branżach specjalnościach występujących w obiekcie, ze wskazaniem inspektora koordynatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz ustawa o ochronie zabytków, a nadto; a. kontroluje jakość robót budowlanych, prac konserwatorskich i wyposażenia wnętrz w zakresie zgodności z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno budowlanymi, normami państwowymi i normami jakości, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania, b.sprawdza posiadanie przez wykonawcę Zadania odpowiednich dokumentów atestów, świadectw jakości, wyników badań i innych wymaganych dotyczących materiałów i urządzeń, c.kontroluje prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót, dokonuje wpisów do dziennika budowy, d.kontroluje jakość wykonanych robót i innych prac oraz wbudowanych materiałów, e.uczestniczy w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych oraz odbiorach innych prac i robót, f.rozstrzyga wątpliwości natury technicznej i innej merytorycznej zaistniałych w wykonywaniu umowy o wykonanie Zadania, a w razie potrzeby zasięga opinii autora projektu bądź rzeczoznawców, g.bieżąco informuje Zamawiającego o postępie w wykonywaniu umowy o Rewaloryzację Zespołu Pałacowo Parkowego. 8.organizuje i dokonuje odbiory częściowe i odbiór końcowy, sporządza protokoły odbiorów częściowych i protokół odbioru końcowego oraz przekazuje Zamawiającemu Zadania protokół odbioru końcowy podpisuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego uczestniczy w komisji przekazania Zadania do użytkowania, 9.sporządza na piśmie informacje o przebiegu wykonania Zadania w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 10.dokonuje odbiorów technicznych przy współudziale Zamawiającego wykonanych elementów Zadania, odbiorów robót zanikających i lub ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia, wykonanych innych prac oraz zgłaszanie odbioru, jeśli należy to do obowiązków Zamawiającego, uczestniczy w odbiorach dokonywanych przez inne urzędy i instytucje państwowe w zakresie ich ustawowych kompetencji, 11.uczestniczy w pracach komisji technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami Wykonawcy Zadania, projektantami i innymi osobami, 12.dokonuje odpowiedniego wpisu w Dzienniku Budowy po wpisie kierownika budowy o zakończeniu robót, 13.egzekwuje od Wykonawcy Zadania przekazanie kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego Zadania, oraz wystawia lub egzekwuje wystawienie przez Wykonawców odpowiednich świadectw i innych dokumentów związanych z wykonaniem Zadania i rozpoczęciem okresu gwarancyjnego, 14.przygotowuje wnioski i występuje w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów o wydanie lub zmianę pozwolenia na budowę oraz o wydanie innych prawem wymaganych pozwoleń i ich zmiany, jeśli zajdzie taka konieczność, 15.przygotowuje oraz występuje w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 16.dokonuje rozliczenia końcowego Zadania, 17.wykonuje wszelkie inne czynności faktyczne i prawne, nie wymienione w SIWZ, a niezbędne dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego, związane z przygotowaniem i wykonaniem Zadania. 18.wykonuje wszelkie inne czynności faktyczne i prawne przewidziane w przepisach ustawy Prawo Budowlane dla inspektorów nadzoru inwestorskiego, 19.uczestniczy w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzoruje usuwanie wad i usterek. IV.Integralną cześć opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z ekspertyzami i dokumentacją z badań konserwatorskich, prac architektonicznych i archeologicznych oraz innymi dokumentami wymaganymi obowiązującymi przepisami dla wykonania Zadania oraz następująca dokumentacja wraz z decyzjami i postanowieniami tą dokumentację uzgadniającymi oraz zatwierdzającymi: Część I projekty w realizacji 1.Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach instalacji wod kan i ppoż płock, październik 2011 2. Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach instalacji centralnego ogrzewania płock, październik 2011, 3.Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach projekt architektoniczno budowlany altany śmietnikowej, listopad 2011r, 4. Projekt budowlany Zamienny Kanalizacji sanitarnej dla budynku pałacu, muszli koncertowej oraz budynku dozorcówki, płock, październik 2011, 5.Projekt budowlany Zamienny kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowej budynku pałacu, Płock, październik 2011r., 6.Projekt budowlany Kanalizacji drenażowej odprowadzającej wody opadowe przesączające się przez nawierzchnie boisk, połączenia istniejących zbiorników wodnych Płock, październik 2011r. 7. Projekt budowlany Zabezpieczenia hydroforni grudzień,2011r., 8.Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zabezpieczenie hydroforni grudzień 2011r., 9. Projekt przeniesienia pomnika F. Chopina grudzień 2011, 10.Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych projekt przeniesienia pomnika F. Chopina grudzień 2011r. 11.Specyfikacje techniczna ścieżki parkowe projekt rekonstrukcji fontanny, Piaseczno 2011, 12.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przy budowie kan. Deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowej budynku pałacu, drenażu boisk, połączenia istniejących zbiorników wodnych oraz kanalizacji sanitarnej, 13.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarno instalacyjna, 14.Dokumentacja zamienna architektoniczno budowlana, 15.dok zamienna projekt zagospodarowania terenu z projektem budowlanym elementów zewnętrznych 16.dok. Projektowa dobudowy tarasu zewnętrznego północnego, 17.Projekt Zamienny Elementów konstrukcyjnych stropów nad pomieszczeniami ze stropami drewnianymi i polichromiami przewidzianymi do zachowania z zabytkowym pałacu w Sannikach, 18.Projekt budowlany instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacja elektryczna, 19.P.B.Z. instalacji elektrycznych Poznań 12.2011r, 20.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża instalacyjno sanitarna wentylacji i klimatyzacji, 21.Projekt budowlano wykonawczy instalacji sygnalizacji włamania i napadu budynek oranżerii, Poznań 11.2011r, 22.Projekt budowlano wykonawczy instalacji telewizji przemysłowej budynek oranżerii, Poznań 11.2011r, 23.Projekt budowlano wykonawczy instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru instalacji oddymiania budynek oranżerii, Poznań 11.2011r. 24.Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach, 25.Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla zabytkowego pałacu w Sannikach, 26.Badania architektoniczne egz nr 1 27.Dokumentacja pomiarowa bryły zewnętrznej- skanowanie laserowe 3D, 28.Archeologiczne badania sondażowe 07 16.02.2011r. 29.Archeologiczne badania sondażowe 16 19.11.2011r. 30.Inwentaryzacja konserwatorska piwnice, poddasze, więźba dachowa, detal architektoniczny, 31.Aktualna ocena stanu technicznego stropu nad piętrem pałacu w pomieszczeniach wskazanych przez konserwatora zabytków pod katem możliwości pozostawienia części stropów i istniejących polichromii, 32.Projekt Rozbudowa zabytkowego pałacu w Sannikach. Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu. Sanniki, działka nr ewid. 113 2. 33. Projekt budowlany wykonawczy wewnętrznych instalacji wod.kan. w odtwarzanym budynku Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu. Sanniki, działka nr ewid. 113 2. 34.Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu w Sannikach, nr ewidencyjny działki 113 2. Projekt budowlany wykonawczy przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy odtwarzanym budynku 35.Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu w Sannikach. Nr ewidencyjny działki 113 2. Projekt budowlany wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w odtwarzanym budynku 36. Rozbudowa zabytkowego Pałacu w Sannikach na terenie działki nr 113 2 o galerię mieszczącą kawiarnio cukiernię 37.Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu w Sannikach działka nr 113 2. Projekt budowlany wykonawczy. Instalacje elektryczne wewnętrzne 38.Rozbudowa zabytkowego pałacu w Sannikach. Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu. Sanniki, działka nr ewid. 113 2. Projekt budowlany wykonawczy konstrukcji rozbudowy 39.Zabytkowy budynek Pałacu im. F. Chopina w Sannikach. Konstrukcja. Obliczenia statyczne podstawowe wyniki. Badania gruntowe 40.Projekt budowlany. Remont kapitalny, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie części działki 113 2 41.Projekt budowlano wykonawczy wewnętrznych instalacji wod.kan 42.Projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych w kotłowni olejowej 43.Projekt budowlano wykonawczy Odprowadzenie wód z połaci dachowej zabytkowego budynku Pałacu w Sannikach 44Projekt kolorystyki zabytkowego Pałacu w Sannikach 45Projekt budowlany. Instalacje elektryczne wewnętrzne 46.Projekt budowlano wykonawczy technologii kotłowni olejowej w zabytkowym budynku Pałacu w Sannikach 47.Projekt budowlano wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania 48.Projekt budowlano wykonawczy Konstrukcja. Remont kapitalny, przebudowa oraz rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie działki 113 2 49.Sanniki Projekt zagospodarowania terenu 50.Projekt zamienny utwardzenia terenu przed muszlą koncerową 51.Projekt rewaloryzacji parku. Układ drogowy w rejonie pałacu 52.Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Projekt zieleni 53.Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 54.Projekt gospodarki drzewostanem Projekt rewaloryzacji parku w Sannikach, woj. mazowieckie. Uzupełnienie do projektu zieleni 55.Projekt zieleni. Wykaz zastosowanego materiału roślinnego 56.Projekt techniczny dróg zamienny. Otoczenie pałacu i droga na osi parku 57.Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Tom I. Projekt zagospodarowania 58.Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 59.Projekt układu drogowego Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 60.Projekt dróg Projekt rewaloryzacji parku w Sannikach, woj. Mazowieckie 61.Projekt architektoniczno budowlany altany śmietnikowej 62.Dokumentacja z badań konserwatorskich 2011roku w Pałacu 63.Decyzja Nr 1172012 z dnia 25.04.2012 r. Starosty Gostynińskiego 64.Decyzja Nr 792012 z dnia 28.03.2012 r. Starosty Gostynińskiego 65.Decyzja Nr ABI 7351-2112010 z dnia 22.06.2010 r. Starosty Gostynińskiego Wraz z decyzjami i postanowieniami wcześniejszymi i związanymi z ww dokumentacją 66.Koncepcja systemu nawadniania parku z 2012r. CZĘŚĆ II projekty planowane do realizacji w przyszłości, a które należy uwzględniać przy realizacji obecnego zakresu w celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub utrudniania wykonania projektowanego zadania. 1.Projekt architektoniczno budowlany altany ogrodowej i zdroju ogrodowego HOL BUD 2.Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego do wodotrysku przy altanie ogrodowej, branża sanitarna, projektant: Dorota Raźniewska, Płock październik 2011r. egz nr 8 1 sztoryg 3.Projekt budowlany przyłącza wodociągowe do wodotrysku przy altanie ogrodowej, plock, październik 2011r.egz nr 7 1 sztoryg 4.Projekt budowlany rekonstrukcji fontanny egz nr 1 1 szt oryg 5.Projekt budowlany rekonstrukcji fontanny branża elektryczna Gostynin listopad 2011 egz nr 6 1 sztoryg 6.Projekt budowlany rekonstrukcji fontanny grudzień 2011,egz nr 6 1 sztoryg W celu wykonania umowy Zamawiający, jeżeli będzie to konieczne, udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw upoważniających do podejmowania czynności faktycznych i prawnych w jego imieniu i na jego rzecz. Przez określenie Zadanie w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozumie się wykonanie zadania pod nazwą Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym dla zagwarantowania wykonania zadania z należytą starannością oraz ochrony interesów Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.54.00.00-5, 71.52.10.00-6, 79.42.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami pn. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MBJ. CORPORATION Sp. z o.o. - cena brutto 147 600,00, Ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121951,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 147600,00

Oferta z najniższą ceną: 147600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 220170,00

Waluta: PLN.