Informacja o wniesionym odwołaniu

Dot. postępowania nr ECA.3410/4/2012

Na podstawie art. 185 ustawy prawo zamówień publicznych, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, jako Zamawiający, informuje, iż w dniu 20.06.2012r wpłynęło do ECA odwołanie od czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zawartej w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 W związku z powyższym w załączeniu zamieszczam przedmiotowe odwołanie i jednocześnie wzywam wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego w trybie i na warunkach określonych w art. 185 ustawy  prawo zamówień publicznych.

Treść informacji - (.pdf)

Treść odwołania - (.pdf)