Zmiana ogłoszenia - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach".

Zmiana ogłoszenia - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego
"Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach".

W związku z  przygotowywaną zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 2 sierpnia 2017 r. W związku z tym wprowadza się zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

„X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 2 sierpnia 2017r., o godz. 10:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.”

 

„XII. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERTY.

2.5. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: Oferta w postępowaniu na ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH” – nie otwierać do dnia 2 sierpnia 2017 r., godz. 10:15.”

 

„XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 2 sierpnia 2017r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-450 Sanniki, pokój nr 37 (Sekretariat).

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 2 sierpnia 2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w ust. 1.”

 

linki i pliki:

https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406/Preview/37ce8b0e-8f42-4518-8866-e77ab0a037c6

ogloszenie20170726-01.pdf

siwz-poprawki.doc