Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego” Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikac

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego” Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.

W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Czy należy w wycenie uwzględnić koszty związane z zajęciami terenu wzdłuż ogrodzenia? Czy może jest ta kwestia uregulowana z właścicielami i sąsiadami?

2. Czy w wycenie uwzględnić koszty związane z zabezpieczeniem zieleni, ewentualnie jej usunięciem? Czy możliwe są wycinki kolidujących z robotami gałęzi, drzew?

3. Czy ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, które mogą wystąpić w okresie jesienno- zimowym, będzie możliwość przedłużenia terminu realizacji prac?


ODPOWIEDZI:

1. Czy należy w wycenie uwzględnić koszty związane z zajęciami terenu wzdłuż ogrodzenia? Czy może jest ta kwestia uregulowana z właścicielami i sąsiadami?

Zamawiający informuje iż należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego wzdłuż ogrodzenia.

2. Czy w wycenie uwzględnić koszty związane z zabezpieczeniem zieleni, ewentualnie jej usunięciem? Czy możliwe są wycinki kolidujących z robotami gałęzi, drzew?

Zamawiający informuje iż w wycenie należy uwzględnić koszty związane z zabezpieczeniem zieleni, ewentualnym jej usunięciem oraz wykonania nasadzeń  zastępczych. Wycinka kolidujących z robotami gałęzi i drzew możliwa

jest po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

3. Czy ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, które mogą wystąpić w okresie jesienno- zimowym, będzie możliwość przedłużenia terminu realizacji prac?

Zamawiający informuje iż wszystkie ewentualne zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.