ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

W dniu 30 czerwca 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1) Czy możliwe jest udostępnienie przez Zamawiającego plików przedmiarowych programu kosztorysowego Norma t.j. z rozszerzeniem .ath?

2) Czy ze względu na złożoność tematu oraz dużą ilość i różnorodność prac kosztorysowych możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.07.2017 r., a jeszcze lepiej do dnia 24.07.2017 r.?

 

ODPOWIEDZI:

1) Czy możliwe jest udostępnienie przez Zamawiającego plików przedmiarowych programu kosztorysowego Norma t.j. z rozszerzeniem .ath?

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia ww. Plików.

2) Czy ze względu na złożoność tematu oraz dużą ilość i różnorodność prac kosztorysowych możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.07.2017 r., a jeszcze lepiej do dnia 24.07.2017 r.?

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 10 lipca 2017 r. W związku z tym wprowadza się zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

 

„X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 10 lipca 2017r., o godz. 10:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.”

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2017r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-450 Sanniki, pokój nr 37 (Sekretariat).

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 lipca 2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w ust. 1.”

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ roboty budowlane finał DOC/PDF
modyfikacja SIWZ - DOC/PDF